Các câu lệnh cấu trúc DLL trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề các câu lệnh dll trong database là gì nhé ?

1. Các câu lệnh DLL

Data Definition Language (DDL) : Các câu lệnh định nghĩa cấu trúc để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta sử dụng các câu lệnh này dùng cho việc thao tác trên database(cơ sở dữ liệu), table(bảng), các trường (cols)

2. Tạo Database

Chúng ta dùng từ khoá CREATE DATABASE để tạo cơ sở dữ liệu.

 • Cú pháp


1
CREATE DATABASE databasename; 
 • Ví dụ tạo database tên testDB


1
CREATE DATABASE testDB;

3. Xoá Database

Chúng ta sử dụng từ khoá DROP DATABASE để xoá cơ sở dữ liệu

 • Cú pháp


1
DROP DATABASE databasename; 
 • Ví dụ xoá database tên testDB


1
DROP DATABASE testDB;

4. Tạo Bảng

Chúng ta sử dụng từ khoá CREATE TABLE để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu

 • Cú pháp


1
2
3
4
5
6
CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
)
 • Ví dụ


1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);

5. Xoá Bảng

Chúng ta sử dụng từ khoá DROP TABLE để xoá bảng trong cơ sở dữ liệu

 • Cú pháp


1
DROP TABLE table_name; 
 • Ví dụ


1
DROP TABLE Shippers;

5. Xoá hết dữ liệu trong Bảng

Chúng ta sử dụng từ khoá TRUNCATE TABLE để xoá hết các dữ liệu trong bảng. Khác với Drop table ở chỗ là TRUNCATE chỉ xoá dữ liệu còn cấu trúc bảng vẫn giữ nguyên, còn Drop thì nó xoá hết tất cả mọi thứ về cấu trúc bảng và dữ liệu.

 • Cú pháp


1
TRUNCATE TABLE table_name; 
 • Ví dụ


1
TRUNCATE TABLE Shippers;

6. Chỉnh sử lại Bảng

Chúng ta sử dụng ALTER TABLE để chỉnh sửa, xoá , thêm lại các col trong table đã có sẳn.

 • Cú pháp sau đây thêm 1 column vào bảng có sẳn


1
2
ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;
 • Ví dụ


1
2
ALTER TABLE Customers
ADD Email varchar(255);
 • Cú pháp sau đây xoá 1 column vào bảng có sẳn


1
2
ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name; 
 • Ví dụ


1
2
ALTER TABLE Customers
DROP COLUMN Email;
 • Cú pháp sau đây thay đổi kiểu dữ liệu 1 column vào bảng có sẳn


1
2
ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype; 
 • Ví dụ


1
2
ALTER TABLE Customers
MODIFY COLUMN Email varchar(255); 


7. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments