Xử lý file trong Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ về cách tạo file trong java. Trong lập trình chúng ta có thể lưu trữ giá trị của người dùng vào file. Sau đó chương trình mình sẽ đọc cái file đó ra và hiển thị cho người dùng. Trong Java mình có đối tượng File dùng để thao tác đọc, mở đóng file

 • Tạo file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import java.io.File; // Import the File class
import java.io.IOException; // Import the IOException class to handle errors

public class CreateFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   File myObj = new File("filename.txt");
   if (myObj.createNewFile()) {
    System.out.println("File created: " + myObj.getName());
   } else {
    System.out.println("File already exists.");
   }
  } catch (IOException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
 • Ghi các giá trị vào file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
import java.io.FileWriter;  // Import the FileWriter class
import java.io.IOException; // Import the IOException class to handle errors

public class WriteToFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   FileWriter myWriter = new FileWriter("filename.txt");
   myWriter.write("Files in Java might be tricky, but it is fun enough!");
   myWriter.close();
   System.out.println("Successfully wrote to the file.");
  } catch (IOException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
 • Đọc các giá trị từ file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import java.io.File; // Import the File class
import java.io.FileNotFoundException; // Import this class to handle errors
import java.util.Scanner; // Import the Scanner class to read text files

public class ReadFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   File myObj = new File("filename.txt");
   Scanner myReader = new Scanner(myObj);
   while (myReader.hasNextLine()) {
    String data = myReader.nextLine();
    System.out.println(data);
   }
   myReader.close();
  } catch (FileNotFoundException e) {
   System.out.println("An error occurred.");
   e.printStackTrace();
  }
 }
}
 • Lấy thông tin của file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
import java.io.File; // Import the File class

public class GetFileInfo { 
 public static void main(String[] args) {
  File myObj = new File("filename.txt");
  if (myObj.exists()) {
   System.out.println("File name: " + myObj.getName());
   System.out.println("Absolute path: " + myObj.getAbsolutePath());
   System.out.println("Writeable: " + myObj.canWrite());
   System.out.println("Readable " + myObj.canRead());
   System.out.println("File size in bytes " + myObj.length());
  } else {
   System.out.println("The file does not exist.");
  }
 }
}
 • Xoá một file
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import java.io.File; // Import the File class

public class DeleteFile {
 public static void main(String[] args) { 
  File myObj = new File("filename.txt"); 
  if (myObj.delete()) { 
   System.out.println("Deleted the file: " + myObj.getName());
  } else {
   System.out.println("Failed to delete the file.");
  } 
 } 
}

Video demo tạo File trong Java

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments