Các kiểu dữ liệu trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng các kiểu dữ liệu có sẳn trong Python .

Python đã xây dựng sẳn một số kiểu dữ liệu để lập trình viên có thể sử dụng. Nó được thể hiện trong các mục sau. Chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào cách sử dụng trong các bài sau.

1
2
3
4
5
6
7
   Text Type: str
   Numeric Types:  int, float, complex
   Sequence Types:  list, tuple, range
   Mapping Type:   dict
   Set Types: set, frozenset
   Boolean Type:   bool
   Binary Types:   bytes, bytearray, memoryview

1. Ví dụ các kiểu dữ liệu

Trong Python chúng ta có thể gán giá trị cho biến như sau.

Ví dụ kiểu dữ liệu
x = “Hello World” str
x = 20 int
x = 20.5 float
x = 1j complex
x = [“apple”, “banana”, “cherry”] list
x = (“apple”, “banana”, “cherry”) tuple
x = range(6) range
x = {“name” : “John”, “age” : 36} dict
x = {“apple”, “banana”, “cherry”} set
x = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”}) frozenset
x = True bool
x = b”Hello” bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview

Nhưng nếu mình muốn chỉ định kiểu dữ liệu thì mình khai báo như sau

Ví dụ kiểu dữ liệu
x = str(“Hello World”) str
x = int(20) int
x = float(20.5) float
x = complex(1j) complex
x = list((“apple”, “banana”, “cherry”)) list
x = tuple((“apple”, “banana”, “cherry”)) tuple
x = range(6) range
x = dict(name=”John”, age=36) dict
x = set((“apple”, “banana”, “cherry”)) set
x = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”}) frozenset
x = bool(5) bool
x = bytes(5) bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview

2. Python Number

Python hỗ trợ 3 loại kiểu dữ liệu số

 • int
 • float
 • complex
1
2
3
   x = 1  # int
   y = 2.8 # float
   z = 1j  # complex

3. Random Number

Tạo số ngẫu nhiên, python không có function random để tạo ra các số random. Tuy nhiên Python có xây dựng một module có sẳn gọi là random để tạo ra các số ngẫu nhiên.

1
2
3
   import random

   print(random.randrange(1, 10))

4. Casting trong Python

Trong Python chúng ta có thể conver (chuyển đổi) kiểu dữ liệu này qua kiểu dữ liệu khác. Ví dụ từ chữ sang số

Ví dụ chuyển đổi kiểu str và float qua int

1
2
3
   x = int(1)  # x will be 1
   y = int(2.8) # y will be 2
   z = int("3") # z will be 3

Ví dụ chuyển đổi kiểu str và int qua float

1
2
3
4
   x = float(1)   # x will be 1.0
   y = float(2.8)  # y will be 2.8
   z = float("3")  # z will be 3.0
   w = float("4.2") # w will be 4.2

Ví dụ chuyển đổi kiểu float và int qua str

1
2
3
   x = str("s1") # x will be 's1'
   y = str(2)  # y will be '2'
   z = str(3.0) # z will be '3.0'

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments