Python

String trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng String trong Python .

Để tạo ra kiểu dữ liệu string chúng ta có thể sử dụng một dấu ‘ hoặc hai dấu “ như sau.

1
2
   hello = 'hello' 
   hello = "hello"

1. Gán nhiều dòng text cho biến

Chúng ta có thể tạo ra một đoạn văn bản và gán cho biến bằng cách sử dụng dấu ba nháy “””

1
2
3
4
5
   a = """Lorem ipsum dolor sit amet,
   consectetur adipiscing elit,
   sed do eiusmod tempor incididunt
   ut labore et dolore magna aliqua."""
   print(a

Hoặc chúng ta có thể sử dụng 3 nháy ‘’’

1
2
3
4
5
   a = '''Lorem ipsum dolor sit amet,
   consectetur adipiscing elit,
   sed do eiusmod tempor incididunt
   ut labore et dolore magna aliqua.'''
   print(a)

2. Strings là một mảng

Giống như các ngôn ngữ lập trình khác. Chuỗi là một mảng các ký tự, chúng ta sử dụng [] để lấy từng ký tự trong mảng.

1
2
   a = "Hello, World!"
   print(a[1])

3. Duyệt qua chuỗi

String là một mảng nên chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua các ký tự trong chuỗi.

1
2
   for x in "banana":
   print(x)

4. Lấy kích thước của chuỗi

Chúng ta sử dụng phương thức len() để lấy độ dài của chuỗi.

1
2
   a = "Hello, World!"
   print(len(a))

5. Kiểm tra ký tự hoặc từ có ở trong chuỗi

Để kiểm tra ký tự hoặc một từ có nằm trong chuỗi không thì ta dùng từ khóa in

1
2
   txt = "The best things in life are free!"
   print("free" in txt)

6. Kiểm tra ký tự hoặc từ không có trong chuỗi

Ngược lại với việc kiểm tra có từ khóa trong chuỗi, thì để kiểm tra từ đó ko có trong chuỗi ta dùng từ khóa not in như sau

1
2
   txt = "The best things in life are free!"
   print("expensive" not in txt)

7. Cắt chuỗi

Chúng ta có thể lấy một nhóm ký tự trong chuỗi bằng hàm slice. Ví dụ như chữ Hello, World chúng ta có thể lấy ra chuỗi llo từ Hello World như sau.

1
2
   b = "Hello, World!"
   print(b[2:5])

Kết quả : llo.

Chúng ta có thể lấy một nhóm ký tự dự vào index cho vào. Ví dụ như chữ Hello, World chúng ta muốn lấy bắt đầu từ 0 cho đến vị trí thứ 5 để lấy được chữ Hello như sau

1
2
   b = "Hello, World!"
   print(b[:5])

Kết quả : Hello.

Nếu chúng ta muốn lấy nhóm ký từ từ vị trí bắt đầu tới vị trí cuối cùng của chuỗi thì ta làm như sau.

1
2
   b = "Hello, World!"
   print(b[2:])

Kết quả : llo, World!.

8. In chữ hoa

Để in hoa các ký tự ta dùng hàm upper() như sau.

1
2
   b = "Hello, World!"
   print(b[2:])

Kết quả là : HELLO, WORLD!.

9. In chữ thường

Để in chữ thường ta dùng hàm lower() như sau

1
2
   a = "Hello, World!"
   print(a.lower())

Kết quả là : hello, world!.

10. Xóa ký tự trắng

Để xóa ký tự trắng ở 2 đầu của chuỗi,ta dùng hàm strip() như sau.

1
2
   a = " Hello, World! "
   print(a.strip())

kết quả : Hello, World!.

11. Thay thế các ký tự trong chuỗi

Ta dùng hàm replace để thay thế ký tự trong chuỗi như sau.

1
2
   a = "Hello, World!"
   print(a.replace("H", "J"))

kết quả : Jello, World!.

12. Split các ký tự dựa vào các separator

Chúng ta sử dụng hàm split để lấy ra các ký tự dựa vào các separator như sau:

1
2
   a = "Hello, World!"
   print(a.split(","))

kết quả : [‘Hello’, ‘ World!’].

13. Cộng các chuỗi

Chúng ta sử dụng dấu + để ghép 2 chuỗi lại với nhau.

1
2
3
4
   a = "Hello"
   b = "World"
   c = a + b
   print(c)

kết quả : HelloWorld.

Hoặc chúng ta có thể sử dụng space và dấu “” để cộng chuỗi như sau.

1
2
3
4
   a = "Hello"
   b = "World"
   c = a + " " + b
   print(c)

kết quả : Hello World.

14. Định dạng chuỗi

Chúng ta có thể kết hợp chuỗi và số theo một định dạng nhất định bằng cách sử dụng hàm format() như sau.

1
2
3
   age = 36
   txt = "My name is Le Academy, and I am {}"
   print(txt.format(age))

kết quả : My name is Le Academy, and I am 36.

Chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu {} tùy thích như sau.

1
2
3
4
5
   quantity = 4
   itemno = 567
   price = 89
   myorder = "I want {} pieces of item {} for {} dollars."
   print(myorder.format(quantity, itemno, price))

kết quả : I want 4 pieces of item 567 for 89 dollars..

14. Thêm ký tự đặt biệt trong chuỗi

Chúng ta sử dụng " chèn trước ký tự đặt biệt trong chuỗi như sau.

1
   txt = "We are the so-called \"Le academy\" from the levunguyen.com"

kết quả : We are the so-called “Le academy” from the levunguyen.com.


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments