Python

Toán tử trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng toán tử trong Python .

1. Toán học

Toán tử Tên Ví dụ
+ Toán cộng x + y
- Toán trừ x - y
* Toán nhân x * y
/ Toán chia x / y
% Toán tử mode x % y
** Lũy thừa x ** y
// Chia thập phân x // y

Ví dụ về phép Lũy thừa

1
2
3
4
    x = 2
	y = 5

	print(x ** y) #tương tự với lấy sô 2 nhân lên 5 lần 2*2*2*2*2

Kết quả là 32.

Ví dụ về chia thập phân lấy số nguyên dương.

1
2
3
4
    x = 15
	y = 2

	print(x // y)

Kết quả là 7.

2. Toán tử gán

Toán tử Ví dụ tương tự như
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x - 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
//= x //= 3 x = x // 3
**= x **= 3 x = x ** 3
&= x &= 3 x = x & 3
^= x ^= 3 x = x ^ 3
»= x »= 3 x = x » 3
«= x «= 3 x = x « 3

3. Toán tử So sánh

Toán tử Tên Ví dụ
== Equal x == y
!= Not equal x != y
> Greater than x > y
< Less than x < y
>= Greater than or equal x >= y
<= Less than or equal to x <= y

4. Toán tử logic

Toán tử Tên Ví dụ
and đúng nếu cả 2 cùng đúng x < 5 and x < 10
or đúng khi 1 trong 2 đúng x < 5 or x < 4
not đảo ngược kết quả đúng thành sai not(x < 5 and x < 10)

5. Toán tử IS

Toán tử Tên Ví dụ
is trả về đúng nếu x và y giống nhau x is y
is not trả về đúng nếu x khác y x is not y

6. Toán tử IN

Toán tử Tên Ví dụ
in trả về true nếu giá trị x có trong y x in y
not in trả về true nếu giá trị x ko có trong y x not in y

7. Toán tử Bitwise

Toán tử Tên
& AND
| OR
^ XOR
~ NOT
« Zero
» Signed

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments