Python

Câu điều kiện trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng điều kiện if else trong Python . Python hỗ trợ 6 loại điều kiện sau :

 • Bằng : a == b
 • Không bằng : a != b
 • Nhỏ hơn : a < b
 • Nhỏ hơn hoặc bằng : a <= b
 • Lớn hơn : a > b
 • Lớn hơn hoặc bằng : a >= b

1. IF

Để sử dụng câu điều kiện ta dùng mệnh đề if như sau

1
2
3
4
  	a = 33
	b = 200
	if b > a:
 		print("b is greater than a")

2. Else IF

Sử dụng else if nếu điều kiện không đúng trong if thì thực hiện câu lệnh trong elseif

1
2
3
4
5
6
  	a = 33
	b = 33
	if b > a:
	 print("b is greater than a")
	elif a == b:
	 print("a and b are equal")

3. Else

Else sẽ thực hiện các câu lệnh mà điều kiện không thỏa mãn trong if và elseif

1
2
3
4
5
6
7
8
  	a = 200
	b = 33
	if b > a:
	 print("b is greater than a")
	elif a == b:
	 print("a and b are equal")
	else:
	 print("a is greater than b")

4. Viết tắt cho If

Nếu chỉ có 1 dòng lệnh trong khối lệnh if thì ta có thể viết tắt như sau

1
  	if a > b: print("a is greater than b")

5. Viết tắt cho IfElse

Chúng ta cũng có thể viết tắt cho If Else trên cùng 1 dòng như sau

1
2
3
  	a = 2
	b = 330
	print("A") if a > b else print("B")

6. Từ khóa And

Chúng ta sử dụng and khi muốn kết hợp nhiều điều kiện.

1
2
3
4
5
  	a = 200
	b = 33
	c = 500
	if a > b and c > a:
	 print("Both conditions are True")

7. Từ khóa OR

Ngoài từ khóa and chúng ta còn có thể sử dụng từ khóa OR để kết hợp nhiều điều kiện

1
2
3
4
5
  	a = 200
	b = 33
	c = 500
	if a > b or a > c:
	 print("At least one of the conditions is True")

8. If lồng nhau

Chúng ta có thể tạo các if lồng nhau (if trong if) như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
  	x = 41

	if x > 10:
	 print("Above ten,")
	 if x > 20:
	  print("and also above 20!")
	 else:
	  print("but not above 20.")

9. Từ khóa pass

Nếu mệnh đề if bỏ trống thì sẽ gặp lỗi, để giải quyết việc báo lỗi này thì ta dùng từ khóa pass để không bị báo lỗi

1
2
3
4
5
  	a = 33
	b = 200

	if b > a:
	 pass

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments