Python

Vòng lặp trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng vòng lặp trong Python . Python hỗ trợ 2 loại vòng lặp sau :

 • Vòng lặp while
 • Vòng lặp for

1. Vòng lặp While

Vòng lặp while thực thi khi điều kiện trong while là còn đúng.

1
2
3
4
  	i = 1
	while i < 6:
	 print(i)
	 i += 1

2. Lệnh break

Lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù điều kiện vẫn đang đúng

1
2
3
4
5
6
  	i = 1
	while i < 6:
	 print(i)
	 if i == 3:
	  break
	 i += 1

3. Lệnh continue

Lệnh continue sẽ dừng vòng lặp tại điều kiện ta đưa vào và tiếp tục bước nhảy tiếp theo của vòng lặp

1
2
3
4
5
6
  	i = 0
	while i < 6:
	 i += 1
	 if i == 3:
	  continue
	 print(i)

4. Lệnh else

Câu lệnh else sau vòng lặp để thực hiện các đoạn code khi đều kiện trong vòng lặp không còn đúng nữa

1
2
3
4
5
6
  	i = 1
	while i < 6:
	 print(i)
	 i += 1
	else:
	 print("i is no longer less than 6")

5. Vòng lặp for

Vòng lặp for dùng để duyệt qua các phần tử trong tập hợp

1
2
3
  	fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
	for x in fruits:
	 print(x)

Cũng giống như while ta có thể sử dụng break, continue và else trong for như sau.

1
2
3
4
5
  	fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
	for x in fruits:
	 if x == "banana":
	  break
	 print(x)
1
2
3
4
5
  	fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
	for x in fruits:
	 if x == "banana":
	  continue
	 print(x)
1
2
3
4
  	for x in range(6):
	 print(x)
	else:
	 print("Finally finished!")

6. Sử dụng range

Chúng ta sử dụng hàm range() để chỉ ra số lần vòng lặp được chạy. Bắt đầu từ vị trí 0. Mỗi lần vòng lặp chạy sẽ tăng lên 1 đơn vị

1
2
  	for x in range(6):
 		print(x)

7. Vòng lặp lồng nhau

Chúng ta có thể tạo vòng lặp lồng nhau như sau.

1
2
3
4
5
6
  	adj = ["red", "big", "tasty"]
	fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

	for x in adj:
	 for y in fruits:
	  print(x, y)

8. Pass

Vòng lặp for không được phép bỏ trống, nếu bỏ trống sẽ bị báo lỗi. Nhưng nếu mình muốn không bị lỗi thì dùng từ khóa pass

1
2
  	for x in [0, 1, 2]:
 		pass

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments