Python

Sử dụng Dictionaries trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng dictionary trong Python .

1. Tạo dictionary

Dictionary được sử dụng để lưu giá trị theo dạng key và value. Để tạo dictionary ta sử dụng dấu { }.

Các phần tử trong dictionary được sắp xếp theo tứ tự, chúng ta có thể thay đổi (thêm hoặc xóa) các phần tử nhưng dictionary không cho phép các phần tử được trùng lặp.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
		"brand": "Ford",
		"model": "Mustang",
		year": 1964
	}

	print(thisdict)

hoặc chúng ta có thể tạo dictionary thông qua contructor như sau.

1
2
3
 	result = dict([(1, 'One'), [2, 'Two'], [3,'Three']])

	print(result)

2. Kiểu dữ liệu trong dictionary

Chúng ta có thể lưu kiểu dữ liệu String, int, boolean và list trong dictionary.

1
2
3
4
5
6
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "electric": False,
	 "year": 1964,
	 "colors": ["red", "white", "blue"]
	}

3. Kiểm tra Kiểu dữ liệu của dictionary

Để kiểm tra tập hợp có phải là dictionary không ta dùng hàm type() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	print(type(thisdict))

4. Lấy phần tử trong dictionary

Ta sử dụng key để lấy giá trị các phần tử trong dictionary như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	x = thisdict["model"]

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phương thức get để lấy kết quả.

1
 	x = thisdict.get("model")

5. Lấy tất cả các key trong dictionary

Để lấy tất cả các key ta dùng hàm keys().

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	car = {
		"brand": "Ford",
		"model": "Mustang",
		"year": 1964
	}

	x = car.keys()

	print(x) 

6. Lấy tất cả các value trong dictionary

Để lấy tất cả values chúng ta sử dụng hàm values() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	car = {
		"brand": "Ford",
		"model": "Mustang",
		"year": 1964
	}

	x = car.values()

	print(x) 

7. Lấy tất cả các phần tử trong dictionary

Ta sử dụng hàm items() để lấy tất cả các phần tử trong dictionary.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	car = {
		"brand": "Ford",
		"model": "Mustang",
		"year": 1964
	}

	x = car.items()

	print(x) 

8. Kiểm tra key có tồn tại trong dictionary

Chúng ta sử dụng từ khóa in để kiểm tra xem có key trong dictionary không?

1
2
3
4
5
6
7
8
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	if "model" in thisdict:
 		print("Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary")

9. Thay đổi giá trị của phần tử trong dictionary

Chúng ta có thể thay đổi giá trị của phần tử thông qua key của nó như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict["year"] = 2018

Ngoài ra chúng ta có thể dùng phương thức update() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict.update({"year": 2020})

10. Thêm phần tử trong dictionary

Chúng ta sử dụng tạo một key mới và gán giá trị cho nó như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict["color"] = "red"

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm update() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict.update({"color": "red"})

11. Xóa phần tử trong dictionary

Để xóa phần tử chúng ta có thể sử dụng phương thức pop() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict.pop("model")
	print(thisdict)

Sử dụng từ khóa del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	del thisdict["model"]

	print(thisdict)

Để xóa tất cả các phần tử trong dictionary ta dùng phương thức clear().

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	thisdict.clear()
	
	print(thisdict)

12. Duyệt các phần tử trong dictionary

Để duyệt các phần tử trong dictionary chúng ta sử dụng vòng lặp for như sau.

1
2
 	for x in thisdict:
 		print(x)

Nếu muốn duyện qua các giá trị của dictionary ta làm như sau.

1
2
 	for x in thisdict.values():
 		print(x)

Nếu muốn duyệt qua các key ta làm như sau.

1
2
 	for x in thisdict.keys():
 		print(x)

Muốn duyệt qua cả key và value ta sử dụng items như sau.

1
2
 	for x, y in thisdict.items():
 		print(x, y)

13. Copy 2 dictionaries

Để gọp 2 dictionaries chúng ta có thể sử dụng phương thức copy() như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	thisdict = {
	 "brand": "Ford",
	 "model": "Mustang",
	 "year": 1964
	}

	mydict = thisdict.copy()

	print(mydict)

14. Dictionary lồng nhau

Chúng ta có thể tạo một hoặc nhiều dictionary trong một dictionary khác như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 	child1 = {
	 "name" : "Emil",
	 "year" : 2004
	}

	child2 = {
	 "name" : "Tobias",
	 "year" : 2007
	}
	
	child3 = {
	 "name" : "Linus",
	 "year" : 2011
	}

	myfamily = {
	 "child1" : child1,
	 "child2" : child2,
	 "child3" : child3
	}

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments