Python

Sử dụng Class trong Python

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Class trong Python . Tất cả mọi thứ trong Python đều là đối tượng chứa các thuộc tính và phương thức. Để tạo ra đối tượng thì chúng ta sử dụng từ khóa class để khai báo.

1. Tạo Class

Chúng ta sử dụng từ khóa class để tạo một Class trong Python như sau.

1
2
 	class MyClass:
 		x = 5

Để tạo một đối tượng từ class MyClass ta tạo như sau.

1
2
 	p1 = MyClass()
		print(p1.x)

2. Hàm khởi tạo

Để tạo một hàm khởi tạo của một đối tượng ta sử dụng hàm __ init __(). Ví dụ như khi tạo ra đối tượng Person có các giá trị được khởi tạo là tên và tuổi ta làm như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 	class Person:
	 def __init__(self, name, age):
	  self.name = name
	  self.age = age

	p1 = Person("John", 36)

	print(p1.name)
	print(p1.age)

Tham số seft dùng để tham chiếu đến đối tượng mà ta đang dùng. Trong trường hợp này self chính là class Person

3. Khởi tạo phương thức trong đối tượng

Trong đối tượng thì mình sẽ có phương phức để mô tả cho đối tượng đó. Để tạo một phương thức của một đối tượng thì ta sử dụng từ khóa def để tạo phương thức bên trong của đối tượng.

Ví dụ đối tượng Person có phương thức là run thì ta làm như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 	class Person:
	 def __init__(self, name, age):
	  self.name = name
	  self.age = age

	 	def run(self):
	  	print("Hello my name is " + self.name)

	p1 = Person("John", 36)
	p1.run()

4. Thay đổi giá trị trong đối tượng

Để set (thay đổi) một giá trị mới cho thuộc tính ta gán giá trị đó cho một giá trị mới như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
 	class Person:
	 def __init__(self, name, age):
	  self.name = name
	  self.age = age

	p1 = Person("John", 36)

	p1.age = 40

5. Xóa giá trị trong đối tượng

Để xóa một đối tượng ta sử dụng từ khóa del như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
 	class Person:
	 def __init__(self, name, age):
	  self.name = name
	  self.age = age

	p1 = Person("John", 36)

	del p1.age

6. Xóa giá đối tượng

Để xóa một đối tượng ta sử dụng từ khóa del như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
 	class Person:
	 def __init__(self, name, age):
	  self.name = name
	  self.age = age

	p1 = Person("John", 36)

	del p1

7. Mệnh đề pass

Khi tạo Class thì Python bắt buộc chúng ta phải khai báo giá trị biến và phương thức và không được để trống. Tuy nhiên có một vài trường hợp chúng ta muốn để trống và không muốn Python bắt lỗi thì ta dùng mệnh đề pass như sau.

1
2
 	class Person:
 		pass

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments