Spring IOC XML Example

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào ban , chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Cấu hình IOC qua XML ? Có phải bạn không rõ khái niệm của nó trong lập trình?


1 .Tạo dự án Maven

2 .Thêm các thư viện Spring vào Maven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.spring</groupId>
  <artifactId>spring-ioc-example</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src/main/java</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

3 .Cấu hình HelloWorld Spring Bean bằng Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
package com.levunguyen.spring.ioc;

public class HelloWorld {
  private String message;

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  public void getMessage() {
    System.out.println("My Message : " + message);
  }
}

4 .Cấu hình Metadata cho HelloWorld Spring Java

 • Như bài 1 giới thiệu về Spring IOC container ta có thể dùng XML để tạo các bean.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
  
 <bean id="helloWorld" class="com.levunguyen.spring.ioc">
 <property name="message" value="Hello World!" />
 </bean>
</beans>
 • Chúng ta khai báo xml tên bean và đặt cho nó định danh là id=helloworl, sau đó chỉ đường dẫn tới file java com.levunguyen.spring.ioc như sau :

 • Set giá trị cho thuộc tính message trong lớp Java Helloworld bằng thẻ XML property.

 • Ta sử dụng thẻ . Chú ý trong thẻ property có thuộc tính là name thì cái tên name này phải giống như thuộc tính trong lớp java HelloWorld.

5 .Tạo Spring Container

1
2
3
4
5
6
7
8
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
  }
}

6 .Lấy đối tượng bean HelloWorld và gọi phương thức

 • Chúng ta sử dụng phương thức getBean để lây đối tượng bean từ container
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
package net.javaguides.spring.ioc;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
    HelloWorld obj = (HelloWorld) context.getBean("helloWorld");
    obj.getMessage();
  }
}
 • Kết quả ta nhận được là text : Hello World

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments