blog

26 October 2022

by

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử khai báo biến trong Python . Biến được sử dụng để lưu trữ các giá trị. Python thì khác java và các ngôn ngữ khác khi mình khai báo biến. Ví dụ trong java mình khai báo biến number có giá trị bằng 5 thì ta làm như sau int number = 5, trong javascript thì mình khai báo var number = 5. Còn trong Python ta chỉ cần viết number = 5.

1
2
3
4
   x = 5
   y = "John"
   print(x)
   print(y)

1. Casting hay còn gọi Ép Kiểu

Ví dụ như ta muốn ép kiểu giá trị của biến qua String ta dùng hàm str. Nếu muốn ép kiểu số ta dùng int, còn nếu ép kiểu float ta dùng hàm float như sau

1
2
3
   x = str(3)  # x will be '3'
   y = int(3)  # y will be 3
   z = float(3) # z will be 3.0

2. Lấy kiểu dữ liệu của biến

Để lấy được kiểu dữ liệu là kiểu gì ví dụ như chuổi, số hay kiểu số thực ta dùng hàm type() như sau

1
2
3
4
   x = 5
   y = "John"
   print(type(x))
   print(type(y))

3. Biến chứa giá trị chuỗi

Chúng ta có thể sử dụng dấu ‘ giá trị ‘ hoặc dấu “” giá trị “” để khởi tạo giá trị chuỗi như sau

1
2
   x = "John" # is the same as
   x = 'John'

4. CaseSensitive trong Python

Trong Python tên biến là phân biệt chữ Hoa và chữ Thường. Ví dụ biến a = 4 và biến A = “Sally” là 2 biến hoàn toàn khác nhau.

1
2
   a = 4
   A = "Sally" #A will not overwrite a

5. Tên biến

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác. Biến trong Python phải được đặt đúng theo quy định

Ví dụ sau đây là khai báo đúng chuẩn theo Python

1
2
3
4
5
6
   myvar = "John"
   my_var = "John"
   _my_var = "John"
   myVar = "John"
   MYVAR = "John"
   myvar2 = "John"

Ví dụ sau đây là khai báo không đúng chuẩn theo Python

1
2
3
   2myvar = "John"
   my-var = "John"
   my var = "John"

6. Tên biến nhiều từ

Ví dụ nếu tên biến nhiều hơn 2 chữ thì ta có thể sử dụng Cammel giống java. Chữ đầu tiên viết thường. Ký tự thứ 2 của chữ thứ hai viết hoa như sau.

1
   myVariableName = "John" # chữ my viết thường, chữ cái đầu tiên Name viết hoa

Hoặc ta có thể viết Hoa ở mỗi ký tự đầu tiên

1
   MyVariableName = "John"

Hoặc ta có thể dùng dấu _ giữa các chữ như sau

1
   my_variable_name = "John"

7. Gán nhiều giá trị cho nhiều biến

Python cho phép chúng ta gán nhiều giá trị cho nhiều biến như sau.

1
   x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"

Biến x = Orange, biến y = Banana và biến z = Cherry.

8. Gán nhiều biến cùng một giá trị

Chúng ta có thể gán nhiều biến cho một giá trị như sau.

1
   x = y = z = "Orange"

9. In giá trị ra màn hình

Chúng ta sử dụng method print của Python để in các giá trị của biến ra màn hình nó giống như hàm System.out.print của java.

1
2
   x = "awesome"
   print("Python is " + x)

10. Biến toàn cục

Biến toàn cục là biến được tạo ra ngoài method. Có thể truy xuất bất cứ đâu.

1
2
3
4
5
6
   x = "awesome" //đây biến toàn cục

   def myfunc():
    print("Python is " + x) // trong function ta thể gọi 
   
   myfunc()

11. Từ khóa global

Khi chúng ta khai báo một biến trong một function thì phạm vi biến đó chỉ được sử dụng trong function đó , các function khác không thể gọi được. Cái này ta gọi là biến local chỉ tồn tại trong function.

Nếu như ta muốn biến local trong function đó trở thành biến Global (toàn cục) thì ta sử dụng từ khóa global như sau

1
2
3
4
5
6
7
   def myfunc():
    global x
    x = "fantastic"
   
   myfunc()
   
   print("Python is " + x)