Sử dụng phương thức trong Vuejs

Giới thiệu nội dung bài viết

Nghe cái tên cũng biết là em này làm gì . methods là một hook trong Vue.js nó giúp chúng ta định nghĩa các phương thức cho ứng dụng.

1.Ðịnh nghĩa và sử dụng một method

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<div id="app"> 
 <div></div> 
</div> 
<script> 
 var app = new Vue({ 
 el: "#app", 
 data() { 
 return { 
 message: "Message", 
 }; 
 }, 
 methods: { 
 sum(num1, num2) { 
 return num1 + num2; 
 }, 
 }, 
 }); 
</script> 

2 . Gọi method

Nếu chúng ta muốn gọi một biến trong data thì làm như nào?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<div id="app"> 
 <div></div> 
</div> 
<script> 
 var app = new Vue({ 
 el: "#app", 
 data() { 
 return { 
 message: "Message", 
 num: 6, 
 }; 
 }, 
 methods: { 
 sum(num1, num2) { 
 return num1 + num2 + this.num; 
 },
 }, 
 }); 
</script> 

Dùng từ khóa this, nó là là con trỏ, trỏ đến chính Vue Component. Khi chúng ta gọi một phương thức đã định nghĩa trong một phương thức khác thì ta cũng gọi với con trỏ this


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments