Sử dụng for of trong ES6

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về cách khai báo và sử dụng For of của ES6. Lần lượt giới thiệu và giải thích khái niệm và ví dụ về For of của ES6 là gì?

1. Giới thiệu về For of

ES6 cung cấp cho chúng ta một chức năng mới để duyệt qua các phần tử như Array, String, Map, Set hoặc các đối tượng thông qua vòng lặp for of.

Cú pháp vòng lặp for of

1
2
3
for (variable of iterable) {
  // statements 
}

Variable được dùng để duyệt qua các phần tử trong mảng. Chúng ta có thể sử dụng từ khoá var, let, const để khai báo trước biến variable. iterable là object chứa dựng các phần tử.

2. Duyệt qua mảng

1
2
3
4
5
6
let scores = [80, 90, 70];

for (let score of scores) {
  score = score + 5;
  console.log(score);
}

Chúng ta sẽ nhận được kết quả là 85,95,75.

Nếu chúng ta muốn giá trị biến score không thay đổi thì sưer dụng từ khoá const thay vì let như sau

1
2
3
4
5
let scores = [80, 90, 70];

for (const score of scores) {
  console.log(score);
}

kết quả nhận được là 80,90,70

3. Lấy vị trí của các phần tử trong mảng

Để lấy được vị trí của các phần tử trong mảng chúng ta có thể sử dụng vòng for kết hợp với phương thức entries() của mảng như sau.

1
2
3
4
5
let colors = ['Red', 'Green', 'Blue'];

for (const [index, color] of colors.entries()) {
  console.log(`${color} is at index ${index}`);
}

Chúng ta sẽ nhận được kết quả là

1
2
3
Red is at index 0
Green is at index 1
Blue is at index 2

4. Duyệt qua chuỗi

Chúng ta có thể sử dụng for of để duyệt qua các chuỗi như sau.

1
2
3
4
let str = 'abc';
for (let c of str) {
  console.log(c);
}

Kết quả nhận được là a,b,c

5. Duyệt qua Map

Chúng ta sử dụng for of duyệt các phần tử Map như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
let colors = new Map();

colors.set('red', '#ff0000');
colors.set('green', '#00ff00');
colors.set('blue', '#0000ff');

for (let color of colors) {
  console.log(color);
}

Kết quả nhận được là :

1
2
3
[ 'red', '#ff0000' ]
[ 'green', '#00ff00' ]
[ 'blue', '#0000ff' ]

6. Duyệt qua Set

Chúng ta có thể sử dụng for of duyệt qua tập hợp Set như sau

1
2
3
4
5
let nums = new Set([1, 2, 3]);

for (let num of nums) {
  console.log(num);
}

7. Sự khác nhau for of và for in

Chúng ta sử dụng for in để duyệt qua các thuộc tính của một đối tượng. Nó không sử dụng để duyệt các tập hợp như Array, Map hoặc Set

Không giống như vòng lặp for in vòng lặp for of được sử dụng để duyệt tập hợp hơn là duyệt các đối tượng.

8. Sự khác nhau for of và for

Anh có ví dụ sau để duyệt qua các phần tử trong mảng.

1
2
3
4
5
let ranks = ['A', 'B', 'C'];

for (let i = 0; i < ranks.length; i++) {
  console.log(ranks[i]);
}

Đoạn code trên không có gì sai, tuy nhiên chúng ta phải theo dõi index (i) tăng lên, nếu mảng lồng mảng thì độ phức tạp sẽ rất cao. Chúng ta sẽ khó khăn trong việc theo dõi index trong mảng.

ES6 cho ra đời for of để giảm đi độ phức tạp tránh lỗi xảy ra khi theo dõi index của mảng. Nếu mảng lồng mảng thì độ phức tạp sẽ ít hơn vì chúng ta chỉ sử dụng giá trị trực tiếp (rank) mà không cần phải theo dõi index trong mảng.

1
2
3
for(let rank of ranks) {
  console.log(rank);
}

9. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments