Sử dụng Object assign trong ES6

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Object assign của ES6. Lần lượt giới thiệu và và đi qua các ví dụ về Object assign được sử dụng trong ES6.

1. Giới thiệu về phương thức Object assign

Chúng ta sử dụng phương thước Object.assign để copy hoặc merge tất cả thuộc tính của một đối tượng này qua một đối tượng khác. Cú pháp như sau.

1
Object.assign(target, ...sources)

Sources : đối tượng sẽ ta sẽ copy tất cả các thuộc tính Target : đối tượng mới nhận được các giá trị copy từ source.

Anh có ví dụ như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
let widget = {
  color: 'red'
};

let clonedWidget = Object.assign({}, widget);

console.log(clonedWidget);

Kết quả

{ color: 'red' }

Như vậy ta copy các thuộc tính của đối tượng widget sang đối tượng clonedWidget. Đối tượng cloneWidget sẽ có thuộc tính color bằng red giống như đối tượng widget.

2. Merge 2 đối tượng

Chúng ta có thể dùng object.assign() để trộn 2 đối tượng lại với nhau như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
let box = {
  height: 10,
  width: 20
};

let style = {
  color: 'Red',
  borderStyle: 'solid'
};

let styleBox = Object.assign({}, box, style);

console.log(styleBox);

Kết quả

{
  height: 10,
  width: 20,
  color: 'Red',
  borderStyle: 'solid'
}

Trường hợp nếu merge 2 đối tượng có cùng thuộc tính. Thì giá trị của thuộc tính được lấy bởi đối tượng sau cùng như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
let box = {
  height: 10,
  width: 20,
  color: 'Red'
};

let style = {
  color: 'Blue',
  borderStyle: 'solid'
};

let styleBox = Object.assign({}, box, style);

console.log(styleBox);

Kết quả

{
  height: 10,
  width: 20,
  color: 'Blue',
  borderStyle: 'solid'
}

Như ta thấy 2 đối tượng box và style đều có giá trị color. Tuy nhiên khi merge 2 đối tượng thì giá trị color được lấy theo đối tượng sau cùng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy giá trị là color = Blue chứ không phải lấy giá trị color = Red.

3. Demo Video


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments