Sử dụng Props trong reactjs

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Props trong reactjs. Chúng ta sẽ học cách sử dụng state để quản lý luồng đi dữ liệu từ component cha xuống các component con.

Sự khác nhau của state và props là dữ liệu chứa trong props là không bị thay đổi. Ví dụ như component cha truyền giá trị abc xuống cho component con thì giá trị abc không bị thay đổi, ngược lại giá trị trong state có thể bị thay đổi

1. Sử dụng Props

Khi chúng ta cần dữ liệu hiển thị mà giá trị không thay đổi trong component thì chúng ta sử dụng props trong phương thức render của component. Ví dụ như anh có component là APP trong đó giá trị h1 và h2 là được lấy từ component cha truyền xuống và không thay đổi được giá trị. Chúng ta sử dụng từ khoá this.props để lấy giá trị như sau

Chúng ta tạo file tên App.jsx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>{this.props.headerProp}</h1>
      <h2>{this.props.contentProp}</h2>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

Chúng ta truyền giá trị headerProp và contentProp từ compnent cha trong hàm render như sau.

Chúng ta tạo file main.js như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App headerProp = "Header from props..." contentProp = "Content
  from props..."/>, document.getElementById('app'));

export default App;

reactjs

2. Default Props

Chúng ta có thể set giá trị mặc định cho component thông qua constructor như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>{this.props.headerProp}</h1>
      <h2>{this.props.contentProp}</h2>
     </div>
   );
  }
}
App.defaultProps = {
  headerProp: "Header from props...",
  contentProp:"Content from props..."
}
export default App;

Trong file main.js ta tạo như sau

1
2
3
4
5
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

reactjs

3. State và Props

Chúng ta có thể kết hợp State và Props trong ứng dụng React. Chúng ta sử dụng State để khởi tạo và chứa các giá trị sau đó truyền các giá trị này xuống cho các component con

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = {
     header: "Header from props...",
     content: "Content from props..."
   }
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <Header headerProp = {this.state.header}/>
      <Content contentProp = {this.state.content}/>
     </div>
   );
  }
}
class Header extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h1>{this.props.headerProp}</h1>
     </div>
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h2>{this.props.contentProp}</h2>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

Trong file main.js ta tạo như sau

1
2
3
4
5
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

Chúng ta cũng nhận được kết quả tương tự như ví dụ 1 và 2 tuy nhiên có một điểm khác biệt trong ví dụ 3 là giá trị của chúng ta xuất phát và tạo ra được đến từ State. Nếu chúng ta muốn cập nhập giá trị thì chúng ta sẽ phải thay đổi trong State.

reactjs

4. Kiểm tra giá trị trong Props

React sử dụng phương thức App.propTypes để kiểm tra giá trị truyền vào có đúng như định dạng mong muốn hay không. Ví dụ sau đây ta kiểm tra giá trị truyền vào.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h3>Array: {this.props.propArray}</h3>
      <h3>Bool: {this.props.propBool ? "True..." : "False..."}</h3>
      <h3>Func: {this.props.propFunc(3)}</h3>
      <h3>Number: {this.props.propNumber}</h3>
      <h3>String: {this.props.propString}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName1}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName2}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName3}</h3>
     </div>
   );
  }
}

App.propTypes = {
  propArray: React.PropTypes.array.isRequired,
  propBool: React.PropTypes.bool.isRequired,
  propFunc: React.PropTypes.func,
  propNumber: React.PropTypes.number,
  propString: React.PropTypes.string,
  propObject: React.PropTypes.object
}

App.defaultProps = {
  propArray: [1,2,3,4,5],
  propBool: true,
  propFunc: function(e){return e},
  propNumber: 1,
  propString: "String value...",
  
  propObject: {
   objectName1:"objectValue1",
   objectName2: "objectValue2",
   objectName3: "objectValue3"
  }
}
export default App;

Trong file main.js ta tạo như sau

1
2
3
4
5
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

5. Video Demo


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments