Vòng đời của Component trong reactjs

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về vòng đời của Component trong reactjs.

1. componentWillMount là gì

Phương thức componentWillMount được thực thi trước khi giao diện được render ra màn hình ở cả server và client side.

2. componentDidMount là gì

Phương thức componentDidMount được thực thi sau khi render đầu tiên được sinh ra ở phía client. Thông thường những request dạng AJAX, DOM hoặc cập nhật state chúng ta để trong phương thức này

3. componentWillReceiveProps là gì

Phương thức componentWillReceiveProps được gọi khi giá trị trong props được cập nhật trước khi giao diện được render ra.

4. shouldComponentUpdate là gì

Phương thức shouldComponentUpdate trả về kết quả true hoặc false. Phương thức này giúp chúng ta nhận biết component sẽ được cập nhật hay không được cập nhật. Giá trị mặt định là true. Nếu mình chắc chắn rằng component không cần phải render sau khi state hoặc props được cập nhật thì chúng ta có thể trả về kế quả false.

5. componentWillUpdate là gì

Phương thức componentWillUpdate được gọi trước khi component được rendering (vẽ ra giao diện trên web)

6. componentDidUpdate là gì

Phương thức componentDidUpdate được gọi sau khi component được rendering (vẽ ra giao diện trên web)

7. componentWillUnmount là gì

Phương thức componentWillUnmount được gọi sau khi component unmount từ dom. Chúng ta sẽ unmount component trong file main.js

Ví dụ sau đây chúng ta sẽ set giá trị ban đầu trong state trong constructor. Sau đó setNewnumber sẽ được dùng để cập nhật state.

File App.jsx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   
   this.state = {
     data: 0
   }
   this.setNewNumber = this.setNewNumber.bind(this)
  };
  setNewNumber() {
   this.setState({data: this.state.data + 1})
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <button onClick = {this.setNewNumber}>INCREMENT</button>
      <Content myNumber = {this.state.data}></Content>
     </div>
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  componentWillMount() {
   console.log('Component WILL MOUNT!')
  }
  componentDidMount() {
   console.log('Component DID MOUNT!')
  }
  componentWillReceiveProps(newProps) {  
   console.log('Component WILL RECIEVE PROPS!')
  }
  shouldComponentUpdate(newProps, newState) {
   return true;
  }
  componentWillUpdate(nextProps, nextState) {
   console.log('Component WILL UPDATE!');
  }
  componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
   console.log('Component DID UPDATE!')
  }
  componentWillUnmount() {
   console.log('Component WILL UNMOUNT!')
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <h3>{this.props.myNumber}</h3>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

File main.js

1
2
3
4
5
6
7
8
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

setTimeout(() => {
  ReactDOM.unmountComponentAtNode(document.getElementById('app'));}, 10000);

reactjs

8. Video Demo


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments