Sử dụng form trong reactjs

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người hiểu về Form trong reactjs.

1. Sử dụng Form

Trong ví dụ hôm nay chúng ta sẽ tạo ra một form. Chúng ta sẽ gán giá trị input cho form với giá trị là value = {this.state.data}. Với cách gán giá trị đó nó cho phép chúng ta cập nhật lại giá trị trong state khi giá trị trong text input thay đổi. Chúng ta sử dụng sự kiện onChange để bắt lại sự kiện khi giá trị trong input thay đổi.

Chúng ta có file App.jsx như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   
   this.state = {
     data: 'Initial data...'
   }
   this.updateState = this.updateState.bind(this);
  };
  updateState(e) {
   this.setState({data: e.target.value});
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <input type = "text" value = {this.state.data} 
        onChange = {this.updateState} />
      <h4>{this.state.data}</h4>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

Chúng ta có hàm main.js để chạy ứng dụng như sau

1
2
3
4
5
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

Khi giá trị trong input thay đổi thì state sẽ cập nhật giá trị

2. Sử dụng Form từ component con

Trong ví dụ sau chúng ta sẽ làm một cái phức tạp hơn. Chúng ta sẽ tạo form từ component con sau đó nhúng vào component cha. Sự kiện onChange sẽ bắt giá trị thay đổi và truyền giá trị này xuống cho component con để hiển thị ra màn hình. Bất cứ khi nào chúng ta cập nhật giá trị trong State từ component con, chúng ta cần truyền function mà sẽ cập nhật (updateState) như giá trị prop (updateStateProp)

Ta có file App.jsx như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
import React from 'react';

class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   
   this.state = {
     data: 'Initial data...'
   }
   this.updateState = this.updateState.bind(this);
  };
  updateState(e) {
   this.setState({data: e.target.value});
  }
  render() {
   return (
     <div>
      <Content myDataProp = {this.state.data} 
        updateStateProp = {this.updateState}></Content>
     </div>
   );
  }
}
class Content extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <input type = "text" value = {this.props.myDataProp} 
        onChange = {this.props.updateStateProp} />
      <h3>{this.props.myDataProp}</h3>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

Ta có file main.js như sau

1
2
3
4
5
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

reactjs

3. Video Demo


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments