Sử dụng toán tử trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về toán tửlà như thế nào?

1. Toán tử là gì

Trong JavaScript hỗ trợ các phép tính toán học, so sánh, logic và điều kiện giúp cho chúng ta thực hiện các tính toán.

2. Toán tử số số học

Thực hiện các phép tính cộng , trừ, nhân, chia, mod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var x = 5, y = 10, z = 15;

x + y; //returns 15

y - x; //returns 5

x * y; //returns 50

y / x; //returns 2

x % 2; //returns 1

x++; //returns 6

x--; //returns 4

3. Toán gán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var x = 5, y = 10, z = 15;

x = y; //x would be 10

x += 1; //x would be 6

x -= 1; //x would be 4

x \*= 5; //x would be 25

x /= 5; //x would be 1

x %= 2; //x would be 1

4. Toán tử so sánh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
var a = 5, b = 10, c = "5";
var x = a;

a == c; // returns true

a === c; // returns false

a == x; // returns true

a != b; // returns true

a > b; // returns false

a < b; // returns true

a >= b; // returns false

a <= b; // returns true

a >= c; // returns true

a <= c; // returns true

5. Toán tử logic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var a = 5, b = 10;

(a != b) && (a < b); // returns true

(a > b) || (a == b); // returns false

(a < b) || (a == b); // returns true

!(a < b); // returns false

!(a > b); // returns true

6. Toán tử tam phân

1
2
3
4
var a = 10, b = 5;

var c = a > b? a : b; // value of c would be 10
var d = a > b? b : a; // value of d would be 5

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments