Sử dụng Function trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về functionlà như thế nào?

1. function là gì

Trong Javascript một function cho phép chúng ta đặt nhiều dòng code ở trong nó. Chúng ta phải đặt tên cho một function và sử dụng nó nhiều lần nếu mình cần

Để định nghĩa một function trong javascript chúng ta dùng từ khoá function

  • Cú pháp
1
2
3
4
5
6
7
8
//defining a function
function <function-name>()
{
    // code to be executed
};

//calling a function
<function-name>();
  • Ví dụ chúng ta định nghĩa 1 function về hiển thị thông báo.
1
2
3
4
5
function ShowMessage() {
    alert("Hello World!");
}

ShowMessage(); // chúng ta gọi function

2. function với tham số

Chúng ta có thể thêm 1 hoặc nhiều tham số vào trong function. Chỗ nào gọi function thì thêm đối số vào. Ví dụ ta có function là hiển thị tên, khi đối số truyền vào là firstName và lastName như thế nào thì mình hiển thị thông báo chào cho người dùng.

1
2
3
4
5
6
function ShowMessage(firstName, lastName) {
    alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs");
ShowMessage("Bill", "Gates");

3. Trả về kết quả trong function

Sau khi function làm việc có thể trả về hoặc không trả về kết quả. Để trả về kết quả chúng ta dùng từ khoá return như sau.

1
2
3
4
5
function Sum(val1, val2) {
    return val1 + val2;
};

var result = Sum(10,20); // returns 30

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments