Lập trình hướng đối tượng trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về OOP là như thế nào? Trước khi đi vào bài này anh muốn mọi người đọc qua bài lập trình hướng đối tượng là gì tại đây. Vì bài OOP này khá khó cho người mới bắt đầu nên các em hãy được trước bài hướng đối tượng ở trên. Không cần phải quan tâm đến cái code java viết trong đó, mà chỉ cần hiểu ví dụ anh đưa ra để hiểu hướng đối tượng là gì sau đó hãy đọc tiếp bài viết sau đây

1. OOP là gì

Sau khi đọc bài hướng đối tượng là gì thì các em sẽ thấy mọi thứ xung quanh ta điều là đối tượng. Để cho việc lập trình được dể dàng thì hướng đối tượng là cách tốt nhất để xây dựng các chương trình phục vụ đời sống. Như các em thấy các ứng dụng hiện nay điều xây dựng trên hướng đối tượng có nghĩa là ở ngoài đời có những đối tượng nào, những thuộc tính gì và hành động gì đều được thể hiện qua các dòng code để mô tả lại.

2. Object là gì

Object là những đối tượng mà ta ánh xạ ở ngoài thực tế. Ví dụ thực tế có ông giáo viên thì được ánh xạ thành đối tượng giáo viên trong lập trình.

Javascript Object bao gồm thuộc tính và phương thức. Thông thường Object là danh từ ví dụ như Giảng Viên, thuộc tính là tính chất của danh từ ví dụ ông giảng viên sẽ có tên, tuổi , địa chỉ. phương thức là những hành động của ông giảng viên như chạy , dạy, chấm thi. Như vậy các em thấy trong lập trình mình mô tả y chang thực thế.

 • Có 3 cách để tạo đối tượng trong javascript

 • Tạo đối tượng bằng object literal

Cú pháp như sau

1
object={property1:value1,property2:value2.....propertyN:valueN} 

Ví dụ chúng ta tạo một nhân viên tên Kumar và mức lương là 4K. Nó mô tả giống như thực tế ta có ông nhân viên là Kumar và mức lương 4k.

1
2
3
4
  <script> 
  emp={id:102,name:"Shyam Kumar",salary:40000} 
  document.write(emp.id+" "+emp.name+" "+emp.salary); 
  </script> 
 • Tạo đối tượng bằng new Object

Chúng ta sử dụng từ khoá new để tạo ra một đối tượng

Cú pháp

1
var objectname=new Object(); 

Ví dụ tạo đối tượng nhân viên tên Malik và lương 5K

1
2
3
4
5
6
7
<script> 
var emp=new Object(); 
emp.id=101; 
emp.name="Ravi Malik"; 
emp.salary=50000; 
document.write(emp.id+" "+emp.name+" "+emp.salary); 
</script>
 • Tạo đối tượng bằng hàm khởi tạo constructor của Object
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<script> 

function emp(id,name,salary){ 
this.id = id; 
this.name = name; 
this.salary = salary; 

} 
emp = new emp(103,"Vimal Jaiswal",30000); 

</script> 

Chúng ta sử dụng từ khoá this để tham chiếu đến đối tượng hiện tại trong trường hợp này this chính là emp.

Các tham số id, name, salary chính là thuộc tính của đối tượng. Thuộc tính sẽ được mô tả thành các biến trong đối tượng

3. Định nghĩa phương thức

Như chúng ta thấy đối tượng trong thực tế các các hành động, thì tương tự như vậy trong lập trình đối tượng của chúng ta cũng có những hành động. Hành động của đối tượng được thể hiện ở phương thức của đối tượng như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  <script> 
    function emp(id,name,salary){ 
      this.id=id; 
      this.name=name; 
      this.salary=salary; 
   
      this.changeSalary=changeSalary; 
  
      function changeSalary(otherSalary){ 
        this.salary=otherSalary; 
      } 
  } 
  e=new emp(103,"Sonoo Jaiswal",30000); 
  document.write(e.id+" "+e.name+" "+e.salary); 
  e.changeSalary(45000); 
  document.write("<br>"+e.id+" "+e.name+" "+e.salary); 
  </script> 

Như ta thấy function changeSalary() chính là phương thức trong đối tượng employ. Khai báo phương thức của đối tượng chúng ta dùng từ khoá function.

4. Constructor

Javascript constructor là một phương thức đặt biệt chúng ta sử dụng nó để khởi tạo các giá trị cho đối tượng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  <script> 
  class Employee { 
   constructor() { 
    this.id=101; 
    this.name = "Martin Roy"; 
   }  
  } 
  var emp = new Employee(); 
  document.writeln(emp.id+" "+emp.name); 
  </script> 

Chúng ta tạo constructor của class Employee với từ khoá là constructor. Trong method constructor ta khởi tạo giá trị ban đầu cho object Employee là id = 101 và name là Martin. Như vậy ta sử dụng constructor để khởi tạo giá trị ban đầu cho đối tượng

Khi ta gọi var emp = new Employee() thì 2 giá trị id và name đã có sẳn giá trị là 101 và Martin

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments