Sử dụng vòng lặp trong Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về vòng lặplà như thế nào?

1. Vòng lặp for là gì

Chúng ta sử dụng vòng lặp để thực hiện đi thực hiện lại những dòng code trong vòng lặp tới khi điều kiện không còn thoả mãn nữa.

 • Cú pháp
1
2
3
4
for(initializer; condition; iteration)
{
  // Code to be executed
}

Vòng lặp for cần 3 thành phần đó là

initializer : khởi tạo giá trị ban đầu condition : điều kiện kết thúc vòng lặp iteration : biến đếm vòng lặp có thể tăng lên hoặc giảm xuống

 • Ví dụ
1
2
3
4
for (var i = 0; i < 5; i++)
{
  console.log(i);
}

Trong vòng lặp loop 3 thành phần có thể không cần thiết khai báo , mình chỉ cần khai báo giá trị initializer trước khi vòng lặp chạy vẫn được. Nhưng cách này anh khuyên không nên dùng vì gây khó hiểu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
var arr = [10, 11, 12, 13, 14];
var i = 0;

for (; ;) {
  
  if (i >= 5)
  break;

  console.log(arr[i]);
    
  i++;
}

2. Vòng lặp while là gì

Vòng lặp While sẽ thực hiện các dòng code ở trong nó cho đến khi điều kiện không thoả mãn. Khác với vòng lặp for ta biết trước số lần vòng lặp sẽ chạy còn vòng lặp while thì không biết trước

 • Cú pháp
1
2
3
4
while(condition expression)
{
  //code ở đây
}
 • Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
var i =0;

while(i < 5)
{
  console.log(i);
  i++;
}

3. Vòng lặp do-while là gì

Cũng giống như vòng lặp while. Vòng lặp do-while chạy cho đến khi điều kiện không còn đúng nữa. Khác ở vòng lặp while ở chỗ do-while luôn luôn chạy 1 lần dù có điều kiện có sai.

 • Cú pháp
1
2
3
do{
  //code to be executed
}while(condition expression)
 • Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
var i = 0;

do{
  
   alert(i);
  i++;

} while(i < 5)

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments