Sử dụng Model ModelMap ModelView trong SpringMVC

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, trong bài viết hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn phân biệt Model, ModelMap, MapModeAndView.


1. Model là gì

Chúng ta sử dụng Interface Model để truyền dữ liệu từ Controller sang View để hiển thị . Spring cho phép chúng ta sử dụng Model như là một tham số trong method của Controller nên chúng ta dễ dàng lấy, chỉnh sửa dữ liệu để truyền qua cho View.

Như vậy model như là một cầu nối dữ liệu giữa Controller và View. Tầng view có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu ra cho người dùng và dữ liệu đó được controller truyền sang cho view. View sẽ kết hợp dữ liệu thô từ controller với HTML,CSS,JS để cho ra một trang web đẹp và hoàn chỉnh.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
@Controller
public class GreetingController {

  @RequestMapping(path = "/getWithModel", method = RequestMethod.GET)
  public String getWithModel(@RequestParam("name") String name, Model model) {
    Greeting greeting = new Greeting(name);
    model.addAttribute("greeting", greeting);

    return "greet";
  }
}

Trong method getWithModel chúng ta có tham số là Model model. Chúng ta sử dụng nó bằng các thêm các giá trị mà chúng ta mong muốn tầng View sẽ sử dụng. Model hỗ trợ ta phương thức addAttribute, anh ví dụ như chúng ta muốn truyền đối tượng greeting từ controller qua cho view thì ta thêm như sau : model.addAttribute(“greeting”, greeting). Trong đó tham số đầu tiên là tên (greeting) nhờ có tên này mà mình có thể lấy ra đối tượng greeting bên view. Tham số thứ 2 là đối tượng mình mong muốn truyền qua cho View

Như vây tầng view chúng ta có thể lấy data truyền từ model như sau

1
2
3
4
5
6
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    Hello <span th:text="${greeting.name}"/>!
  </body>
</html>


Chúng ta sử dụng ${greeting.name} để lấy giá trị bên controller gửi qua. Đây là cách đọc giá trị từ controller qua view bằng kỹ thuật Thymeleaf sử dụng cú pháp ${} . Ngoài Thymeleaf chúng ta còn nhiều kỹ thuật khác như Velocity, Jstl ect.


2. ModelMap là gì

ModelMap cũng tương tư như Model. Chúng ta có thể sử dụng ModelMap như một tham số trong method của Controller.

1
2
3
4
5
6
@RequestMapping(path = "/getWithModelMap", method = RequestMethod.GET)
public String getWithModelMap(@RequestParam("name") String name, ModelMap modelMap) {
  Greeting greeting = new Greeting(name);
  modelMap.addAttribute("greeting", greeting);
  return "greet";
}

Trong phương thức getWithModelMap ta có thêm tham số là ModelMap modelMap thay vì Model


3. Map

Map cũng tương tự như Model. Chúng ta có thể sử dụng Map như một tham số trong method của Controller.

1
2
3
4
5
6
7
@RequestMapping(path = "/getWithMap", method = RequestMethod.GET)
public String getWithMap(@RequestParam("name") String name, Map<String, Object> model) {
  Greeting greeting = new Greeting(name);
  model.put("greeting", greeting);
  return "greet";

}

Trong phương thức getWithModelMap ta có thêm tham số là Map gồm có key và value và ta sử dụng phương thức put thay vì addAttribute như modelmodelmap


4. ModelAndView

Là sự kết hợp của 2 khía cạnh truyền dữ liệu và view. Như ta thấy ở ví dụ trên ta dùng 2 dòng code.

 1. model.put(“greeting”, greeting); gán dữ liệu greeting cho biến greeting.

 2. return “greet” ; trả về trang view là greet.html. Chúng ta sử ModelAndView(“greet”, modelMap) để thực hiện việc , trả về trang greet.html và mode 1 lần .

1
2
3
4
5
6
7
@RequestMapping(path = "/get", method = RequestMethod.GET)
public ModelAndView get(@RequestParam("name") String name) {
  Map<String, Object> modelMap = new HashMap<>();
  Greeting greeting = new Greeting(name);
  modelMap.put("greeting", greeting);

  return new ModelAndView("greet", modelMap);


5. Sự khác nhau giữa các model

 1. Model là một interface trong khi đó ModelMap là một Class.
 2. Model là một interface nó chứa đựng 4 phương thức addAttribute và một phương thức mergeAttribute .
 3. ModelMap cài đặt lớp Map interface. Nên nó thêm các phương thức của Map.
 4. ModelAndView là sự kết hợp của 2 mục đích ModelMap and View . Nó cho phép controller trả về 1 giá trị bao gồm Model và View .


6. Video Demo

7. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments