Sử dụng Generation Identifier trong lập trình Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, như các em thấy trong các Entity mình annotation @GeneratedValue và nó có các strategy(dịch nôm na là các cách để tạo ra giá trị cho khóa chính) như GenerationType.IDENTITY,sequence-generator. Vậy Generation Identifier trong lập trình Spring là gì, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ làm rõ hơn về các loại Generation trong Hibernate.


1. Auto Generation

Nếu ta không khai báo strategy thì mình sẽ sử dụng default generation để sinh ra giá trị cho khóa chính. Thì trường khóa chính sẽ có giá trị là số (như là 1,2,3,4,5,6) hoặc UUID (dãy số và chữ kết hợp với nhau 8dd5f315-9788-4d00-87bb-10eed9eff566)

Nếu khóa chính là kiểu số thì Persisten sẽ tự động sinh giá trị cho khóa chính dựa trên cơ chế sequence number. Sequence number có nghĩa là giá trị sẽ tăng lên 1,2,3,4,5,6,7,8 …

Nếu khóa chính là kiểu UUID thì giá trị của khóa chính nó sẽ được sinh theo thuật toán UUID Generation

Ví dụ sau đây ta khai báo khóa chính là kiểu số. Và nó là duy nhất trong table .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue
  private long studentId;

  // ...
}

Chúng ta sử dụng annotation @GeneratedValue để khai báo cách sinh ra giá trị.

Ví dụ sau đây ta khai báo khóa chính là kiểu số. Thì giá trị của trường studentId sẽ tự động tăng dần lên và nó là duy nhất trong table.

Nếu khóa chính kiểu UUID ví dụ như UUID sau : 8dd5f315-9788-4d00-87bb-10eed9eff566. Giá trị này do thuật toán có trong UUID Generation sinh ra và là duy nhất.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Entity
public class Course {

  @Id
  @GeneratedValue
  private UUID courseId;

  // ...
}


2. IDENTITY Generation

Khi sử dụng strategy Identity có nghĩa khóa chính sẽ tự động tăng lên cấp tiến như 1,2,3,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue (strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private long studentId;

  // ...
}

Chúng ta sử dụng annotation @GeneratedValue (strategy = GenerationType.IDENTITY) để khai báo cách sinh ra giá trị.

Lúc này giá trị cửa studentId sẽ là 1,2,3,4,5 …


3. SEQUENCE Generation

Chúng ta sử dụng sequence-generator để có cấu hình cách tạo ra các giá trị cho khóa chính. Như ta thấy ở ví dụ Identify Generation. Thì thứ tự bắt đầu là 1 , sau đó tăng lên 2,3,4. Khi sử dụng sequence-generator ta hoàn toàn có thể thay đổi lại bước nhảy . Như ví dụ bên dưới, ta yêu cầu giá trị ban đầu là 4 (@Parameter(name = “initial_value”, value = “4”). Và ta muốn mỗi lần tăng là 2 đơn vị @Parameter(name = “increment_size”, value = “2”). Như vậy giá trị của userId sẽ là : 4,6,8,10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
@Entity
public class User {
  @Id
  @GeneratedValue(generator = "sequence-generator")
  @GenericGenerator(
   name = "sequence-generator",
   strategy = "org.hibernate.id.enhanced.SequenceStyleGenerator",
   parameters = {
    @Parameter(name = "sequence_name", value = "user_sequence"),
    @Parameter(name = "initial_value", value = "4"),
    @Parameter(name = "increment_size", value = "2")
    }
  )
  private long userId;

  // ...
}
 • Chúng ta sử dụng annotation @GeneratedValue(generator = “sequence-generator”) để sinh ra giá trị

 • sequence_name : tên sequence
 • initial_value : giá trị ban đầu
 • increment_size : bước nhảy

  4. Table Generation

Table Generation Strategy cũng gần tương tự như sequence strategy. Nhưng trong phương pháp này ta sử dụng table để hỗ trợ việc tạo ra các giá trị cho trường khóa chính. Anh có ví dụ sau

1
2
3
4
5
6
7
8
@Entity
@TableGenerator(name="person", initialValue=0, allocationSize=50)
public class Persion {

 @GeneratedValue(strategy=GenerationType.Table, generator="person")
 @Id
 Long id;
}
 • Trong ví dụ trên ta khai báo annotation @TableGenerator để khai báo strategy dùng là Generator Table
 • initialValue=0 Giá trị ban đầu được gán, trong trường hợp này id sẽ bằng 0.
 • allocationSize Giá trị sequence sẽ được sinh ra dựa trên khai báo allocationSize. Mặc định giá trị này là 50. Thì giá trị tăng 50 lần sau mỗi lần gọi. Nếu mình set là allocationSize = 1 thì nó sẽ tự động tăng dần đều.

Sự khác nhau giữa SEQUENCE và Table Generator là giá trị initialValue. Nếu là SEQUENCE nó sẽ lưu giá trị tiếp theo của dãy số vào table. Còn Table Generator sẽ lưu trữ giá trị cuối cùng đã được sử dụng vào table


5. Tự tạo Generation cho chúng ta

Chúng ta có thể hoàn toàn tự tạo một Generator theo ý của mình bằng cách implements IdentifierGenerator. Ví dụ như ta có thể tạo ra một identifier chứ biểu mẫu chính quy gồm cả String và số. Ta sẽ override lại method generate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
public class MyGenerator
 implements IdentifierGenerator, Configurable {

  private String prefix;

  @Override
  public Serializable generate(
   SharedSessionContractImplementor session, Object obj)
   throws HibernateException {

    String query = String.format("select %s from %s",
      session.getEntityPersister(obj.getClass().getName(), obj)
       .getIdentifierPropertyName(),
      obj.getClass().getSimpleName());

    Stream ids = session.createQuery(query).stream();

    Long max = ids.map(o -> o.replace(prefix + "-", ""))
     .mapToLong(Long::parseLong)
     .max()
     .orElse(0L);

    return prefix + "-" + (max + 1);
  }

  @Override
  public void configure(Type type, Properties properties,
   ServiceRegistry serviceRegistry) throws MappingException {
    prefix = properties.getProperty("prefix");
  }
}

Chúng ta sử dụng như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
@Entity
public class Product {

  @Id
  @GeneratedValue(generator = "prod-generator")
  @GenericGenerator(name = "prod-generator",
   parameters = @Parameter(name = "prefix", value = "prod"),
   strategy = "codegym.levunguyen.MyGenerator")
  private String prodId;

  // ...
}


6. Kết luận

Chúng ta có 4 loại generator chúng trả về kết quả gần như nhau nhưng khác nhau ở cơ chế thực hiện của database

7. Demo Part 1

8. Demo Part 2


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments