Sử dụng Directive NgSwitch trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo NgSwitch là như thế nào?

1. NgSwitch là gì

Chúng ta sử dụng ngSwitch để thêm hoặc xóa các phần tử trên website. Nó thường được kết hợp dùng chung với ngSwitchcase và ngSwitchDefault. Nó tương tự như mệnh đề switch trong javascript.

Cú pháp của ngSwitch như sau:

1
2
3
4
5
6
7
 
<container_element [ngSwitch]="switch_expression">
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_1">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_2">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_3">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchDefault>...</element>
</container_element>

2. Ví dụ NgSwitch

Ví dụ ta làm một ứng dụng web. Khi người dùng nhập vào số 1 ta in ra tiếng Anh là One, 2 là Two, 3 là Three , 4 là Four, 5 là Five. Nếu nhập vào số 8 thì sẽ hiển thị giá trị mặc định vì số 8 không rơi vào trường hợp switchcase nào cả nên nó sẽ nhảy vào switch case default.

1
2
3
4
5
export class AppComponent
{

  num: number= 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<div class='card'>
 <div class='card-header'>
  ngSwitch Example
 </div>
 <div class="card-body">
  Input string : <input type='text' [(ngModel)]="num" />
 
  <div [ngSwitch]="num">
   <div *ngSwitchCase="'1'">One</div>
   <div *ngSwitchCase="'2'">Two</div>
   <div *ngSwitchCase="'3'">Three</div>
   <div *ngSwitchCase="'4'">Four</div>
   <div *ngSwitchCase="'5'">Five</div>
   <div *ngSwitchDefault>This is Default</div>
  </div>
 </div>
</div>

3. Kiểm tra điều kiện bằng trong ngSwitch

Trong ngSwitch nếu ta nhập chuỗi rỗng nó sẽ tương ứng với giá trị 0. Ví dụ dưới đây nếu ta không nhập giá trị gì cho biến num. Thì mặc định giá trị num sẽ là 0 và rơi vào trường hợp ngSwitchCase=”0”

1
2
3
4
5
6
<div [ngSwitch]="num">
   <div *ngSwitchCase="0">Zero is Selected</div>
   <div *ngSwitchCase="1">One is Selected</div>
   <div *ngSwitchCase="2">Two is Selected</div>
   <div *ngSwitchDefault>This is Default 2</div>
  </div>

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments