Sử dụng Directive NgSwitch trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo NgSwitch là như thế nào?

1. NgSwitch là gì

Chúng ta sử dụng ngSwitch để thêm hoặc xoá các phần tử trên website. Nó thường được kết hợp dùng chung với ngSwitchcase và ngSwitchDefault. Nó tương tự như mệnh switch trong javascript.

Cú pháp của ngSwitch như sau

1
2
3
4
5
6
7
 
<container_element [ngSwitch]="switch_expression">
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_1">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_2">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchCase="match_expresson_3">...</inner_element>
  <inner_element *ngSwitchDefault>...</element>
</container_element>

2. Ví dụ NgSwitch

Ví dụ ta làm một ứng dụng web. Khi người dùng nhập vào số 1 ta in ra tiếng Anh là One, 2 là Two, 3 là Three , 4 là Four, 5 là Five. Nếu nhập vào số 8 thì sẽ hiện thì giá trị mặt định vì số 8 không rơi vào trường hợp switchcase nào cả nên nó sẽ nhảy vô switch case default.

1
2
3
4
5
export class AppComponent
{

  num: number= 0;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<div class='card'>
 <div class='card-header'>
  ngSwitch Example
 </div>
 <div class="card-body">
  Input string : <input type='text' [(ngModel)]="num" />
 
  <div [ngSwitch]="num">
   <div *ngSwitchCase="'1'">One</div>
   <div *ngSwitchCase="'2'">Two</div>
   <div *ngSwitchCase="'3'">Three</div>
   <div *ngSwitchCase="'4'">Four</div>
   <div *ngSwitchCase="'5'">Five</div>
   <div *ngSwitchDefault>This is Default</div>
  </div>
 </div>
</div>

3. Kiểm tra điều kiện bằng trong ngSwitch

Trong ngSwitch nếu ta nhập chuỗi rỗng nó sẽ tương ứng với giá trị 0. Ví dụ dưới đây nếu ta không nhập giá trị gì cho biên num. Thì mặc định giá trị num sẽ là 0 và rơi vào trường hợp ngSwitchCase=”0”

1
2
3
4
5
6
<div [ngSwitch]="num">
   <div *ngSwitchCase="0">Zero is Selected</div>
   <div *ngSwitchCase="1">One is Selected</div>
   <div *ngSwitchCase="2">Two is Selected</div>
   <div *ngSwitchDefault>This is Default 2</div>
  </div>

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments