Sử dụng React Form trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách React Form là như thế nào?

1.React Form là gì

Chúng ta sử dụng React Form để xây dựng cấu trúc của 1 form trong component class. Chúng ta sử dụng Form Groups , Form Controls và From Array để xây dựng lên một form.

2.Sử dụng Reactive From như thế nào

Bước 1 : Chúng ta sử import ReactiveFormsModule vào NgModule

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
 
import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
 
@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  AppRoutingModule,
  ReactiveFormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

Bước 2 : Tạo Model cho From chúng ta sử dụng FormGroup, FormControl và Validator

1
import { FormGroup, FormControl, Validators } from '@angular/forms'

Chúng ta tạo FromGroup. FromGroup được sử dụng để tạo các form control. Form control là các input , button mà ta thấy trên giao diện form.

1
contactForm = new FormGroup({})

Tiếp đến chúng ta tạo các form control

1
2
3
4
5
6
7
8
contactForm = new FormGroup({
 firstname: new FormControl(),
 lastname: new FormControl(),
 email: new FormControl(),
 gender: new FormControl(),
 isMarried: new FormControl(),
 country: new FormControl()
})

Bước 3 : Chúng ta tạo form bên template html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<form">
 
 <p>
  <label for="firstname">First Name </label>
  <input type="text" id="firstname" name="firstname">
 </p>
 
 <p>
  <label for="lastname">Last Name </label>
  <input type="text" id="lastname" name="lastname">
 </p>
 
 <p>
  <label for="email">Email </label>
  <input type="text" id="email" name="email">
 </p>
 
 <p>
  <label for="gender">Geneder </label>
  <input type="radio" value="male" id="gender" name="gender"> Male
  <input type="radio" value="female" id="gender" name="gender"> Female
 </p>
 
 <p>
  <label for="isMarried">Married </label>
  <input type="checkbox" id="isMarried" name="isMarried">
 </p>
 
 <p>
  <label for="country">country </label>
  <select id="country" name="country">
   <option [ngValue]="c.id" *ngFor="let c of countryList">
    
   </option>
  </select>
 </p>
 
 <p>
  <button type="submit">Submit</button>
 </p>
 
</form>

Bước 4 : Binding template html vào model form bên component class

1
<form [formGroup]="contactForm">

Bước 5 : Binding các trường trong form vào FromControl models

1
2
<input type="text" id="firstname" name="firstname" formControlName="firstname">
<input type="text" id="lastname" name="lastname" formControlName="lastname">

Bước 6 : Submit form, chúng ta sử dụng ngSubmit

1
<form [formGroup]="contactForm" (ngSubmit)="onSubmit()">

3 . Final Template html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<form [formGroup]="contactForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
 
 <p>
  <label for="firstname">First Name </label>
  <input type="text" id="firstname" name="firstname" formControlName="firstname">
 </p>
 
 <p>
  <label for="lastname">Last Name </label>
  <input type="text" id="lastname" name="lastname" formControlName="lastname">
 </p>
 
 <p>
  <label for="email">Email </label>
  <input type="text" id="email" name="email" formControlName="email">
 </p>
 
 <p>
  <label for="gender">Geneder </label>
  <input type="radio" value="male" id="gender" name="gender" formControlName="gender"> Male
  <input type="radio" value="female" id="gender" name="gender" formControlName="gender"> Female
 </p>
 
 <p>
  <label for="isMarried">Married </label>
  <input type="checkbox" id="isMarried" name="isMarried" formControlName="isMarried">
 </p>
 
 <p>
  <label for="country">country </label>
  <select id="country" name="country" formControlName="country">
   <option [ngValue]="c.id" *ngFor="let c of countryList">
    
   </option>
  </select>
 </p>
 
 <p>
  <button type="submit">Submit</button>
 </p>
 
</form>

4. Sử dụng FormGroup

Chúng ta sử dụng FormGroup để nhóm các control cùng với nhau. Ví dụ như ta có field là address (địa chỉ) trong địa chỉ có các thuộc tính như city, street, pincode. Thì ta có thể nhóm các thuộc tính đó lại trong Address như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
contactForm = new FormGroup({
 firstname: new FormControl(),
 lastname: new FormControl(),
 email: new FormControl(),
 gender: new FormControl(),
 isMarried: new FormControl(),
 country: new FormControl(),
 address:new FormGroup({
  city: new FormControl(),
  street: new FormControl(),
  pincode:new FormControl()
 })
})
 • Chúng ta sử dụng trong template html như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<div formGroupName="address">
 
  <div class="form-group">
    <label for="city">City</label>
    <input type="text" class="form-control" name="city" formControlName="city" >
  </div>
 
  <div class="form-group">
    <label for="street">Street</label>
    <input type="text" class="form-control" name="street" formControlName="street" >
  </div>
 
  <div class="form-group">
    <label for="pincode">Pin Code</label>
    <input type="text" class="form-control" name="pincode" formControlName="pincode">
  </div>
 
 </div>

5. Sử dụng FormArray

Ta có lớp component class sau app.component.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
import { Component, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
import { FormGroup, FormControl,FormArray, FormBuilder } from '@angular/forms'
 
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 
 title = 'FormArray Example in Angular Reactive forms';
 
 skillsForm: FormGroup;
 
 constructor(private fb:FormBuilder) {
 
  this.skillsForm = this.fb.group({
   name: '',
   skills: this.fb.array([]) ,
  });
 
 }
 
 get skills() : FormArray {
  return this.skillsForm.get("skills") as FormArray
 }
 
 newSkill(): FormGroup {
  return this.fb.group({
   skill: '',
   exp: '',
  })
 }
 
 addSkills() {
  this.skills.push(this.newSkill());
 }
 
 removeSkill(i:number) {
  this.skills.removeAt(i);
 }
 
 onSubmit() {
  console.log(this.skillsForm.value);
 }
 
}
 
 
export class country {
 id: string;
 name: string;
 
 constructor(id: string, name: string) {
  this.id = id;
  this.name = name;
 }
}

Ta có lớp template html sau app.component.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<form [formGroup]="skillsForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
 
 <p>
  <label for="name">Name </label>
  <input type="text" id="name" name="name" formControlName="name">
 </p>
 
 
 Skills:
 <div formArrayName="skills">
  <div *ngFor="let skill of skills().controls; let i=index">
   <div [formGroupName]="i">
    
    skill name :
    <input type="text" formControlName="skill">
    exp:
    <input type="text" formControlName="exp">
 
    <button (click)="removeSkill(i)">Remove</button>
   </div>
  </div>
 </div>
 
 <p>
  <button type="submit">Submit</button>
 </p>
 
</form>
 
 
<p>
 <button type="button" (click)="addSkills()">Add</button>
</p>
 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments