Truyền tham số cho webservice trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách gọi Truyền tham số cho webservice bên ngoài ở trong dự án Angualar là như thế nào nhé.

1. Truyền param trên URL

Khi mình gọi webservice bên ngoài, thì có nhiều webservice yêu cầu mình thêm dữ liệu trong body để truyền lên cho webservice. Để làm được việc này ta dùng đối tượng Http Param để truyền thêm giá trị.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient, HttpParams } from '@angular/common/http';
import { Observable} from 'rxjs/Rx';
 
import { repos} from './repos';
 
@Injectable()
export class GitHubService {
 
  baseURL= "https://api.github.com/";
 
  constructor(private httpClient: HttpClient){
  }
 
  getRepos(userName: string, PageNo: string, SortOn: string): Observable<repos[]> {
 
 
    let params = new HttpParams()
        .set('page', PageNo)
        .set('sort', SortOn);
  
    console.log(params.toString());
 
    return this.httpClient.get<repos[]>(this.baseURL + 'users/' + userName + '/repos', {params});
  }
 
}
 • Chúng ta truyền param như sau
1
this.httpClient.get<repos[]>(this.baseURL + 'users/' + userName + '/repos', {params})

2. Truyền giá trị trên http header gọi webservice

1
2
3
4
5
getPeopleWithHeaders(): Observable<Person[]> {
  const headers = { 'content-type': 'application/json'} 
  console.log(headers)
  return this.http.get<Person[]>(this.baseURL + 'people',{'headers':headers})
 }

3. Send Cookie

Chúng ta sử dụng tham số withCredentials=true cho request để gửi cookie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
getReposWithCookies(userName: string): Observable<repos[]> {
 
   const params = new HttpParams()
    .set('sort', "description")
    .set('page',"2");
 
   const headers = new HttpHeaders()
    .set('Content-Type', 'application/json')
    
 
   return this.http.get<repos[]>(this.baseURL + 'users/' + userName + '/repos', { 'params': params, 'headers': headers, withCredentials: true })
    .pipe(
     map((response) => {
      return response;
     }),
     catchError((err, caught) => {
      console.error(err);
      throw err;
     }
     )
    )
  }
 

4. Bắt Errors ở Component

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Trong trường hợp gọi webservice sẽ xảy ra tình trạng webservice bị lỗi. Thì chúng ta bắt lại lỗi đó

public getRepos() {
  this.loading = true;
  this.errorMessage = "";
  this.githubService.getReposCatchError(this.userName)
   .subscribe(
    (response) => {              //Next callback
     console.log('response received')
     this.repos = response;
    },
    (error) => {               //Error callback
     console.error('error caught in component')
     this.errorMessage = error;
     this.loading = false;
  
     //throw error;  //You can also throw the error to a global error handler
    }
   )
 }

hàm subscribe cung cấp cho chúng ta 3 tham số callbacks.

1
.subscribe(success, error, completed);

Trong trường hợp lỗi chúng ta sẽ xử lý trong hàm error

1
2
3
4
5
(error) => {               //Error callback
     console.error('error caught in component')
     this.errorMessage = error;
     this.loading = false;
    }

5. Bắt Errors ở Service

Ngoài bắt lỗi ở Component chúng ta có thực hiện bắt lỗi ở Service. Chúng ta sử dụng hàm catchError.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
getRepos(userName: string): Observable<repos[]> {
  return this.http.get<repos[]>(this.baseURL + 'usersY/' + userName + '/repos')
   .pipe(
    catchError((err) => {
     console.log('error caught in service')
     console.error(err);
 
     //Handle the error here
 
     return throwError(err);  //Rethrow it back to component
    })
   )
 }

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments