Sử dụng Validation trong React Form của Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách Validation React Form là như thế nào?

1.Validator là gì

Chúng ta sử dụng Validator để kiểm tra xem FormControl, FormGroup hoặc FormArray trong React Form có đúng định dạng và yêu cầu của chúng ta hay không, nếu không thì nó sẽ trả về cho chúng ta danh sách lỗi.

2.Sử dụng Validator như thế nào

Chúng ta thêm validator ở tham số thứ 2 của FormControl, FormGroup hoặc FormArray trong component class.

1
firstname: new FormControl('',[Validators.required]),

Angular hỗ trợ sẵn một số Validator như require, minlength, maxlength, pattern, email validator cho chúng ta. Trong ví dụ sau đây chúng ta sẽ sử dụng nó để kiểm tra giá trị người dùng nhập vào.

3.Ví dụ sử dụng Validator như thế nào

Chúng ta sẽ viết ví dụ kiểm tra đăng ký của người dùng. Giả sử chúng ta có contactForm model như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
contactForm = new FormGroup({
  firstname: new FormControl(''),
  lastname: new FormControl(''),
  email:new FormControl(''),
  gender: new FormControl(''),
  isMarried: new FormControl(''),
  country: new FormControl(''),
  address:new FormGroup({
   city: new FormControl(''),
   street: new FormControl(''),
   pincode:new FormControl('')
  })
 })
 • Bước 1 : Tắt chức năng kiểm tra mặc định của trình duyệt.

Chúng ta sử dụng thuộc tính novalidate trong thẻ form để làm việc này.

1
2
<form [formGroup]="contactForm" (ngSubmit)="onSubmit()" novalidate>
 
 • Bước 2 : Thêm các Validator có sẵn trong Angular

Chúng ta muốn người dùng bắt buộc phải điền vào firstname, thì chúng ta sử dụng require.

1
firstname: new FormControl('',[Validators.required]),

Chúng ta muốn firstname phải có độ dài ít nhất là 10 ký tự

1
firstname: new FormControl('',[Validators.required,Validators.minLength(10)]),

Chúng ta muốn lastname phải có độ dài nhiều nhất là 15 ký tự

1
lastname: new FormControl('',[Validators.maxLength(15)]),

Chúng ta muốn lastname người dùng điền vào phải đúng định dạng (giống như Regular Expression).

1
lastname: new FormControl('',[Validators.maxLength(15), Validators.pattern("^[a-zA-Z]+$")]),

Chúng ta muốn người dùng điền đúng định dạng email

1
email:new FormControl('',[Validators.email,Validators.required]),

Chúng ta có contact-form sau khi thêm các validator như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 contactForm = new FormGroup({
  firstname: new FormControl('',[Validators.required,Validators.minLength(10)]),
  lastname: new FormControl('',[Validators.required, Validators.maxLength(15), Validators.pattern("^[a-zA-Z]+$")]),
  email:new FormControl('',[Validators.email,Validators.required]),
  gender: new FormControl('',[Validators.required]),
  isMarried: new FormControl('',[Validators.required]),
  country: new FormControl('',[Validators.required]),
  address:new FormGroup({
   city: new FormControl('',[Validators.required]),
   street: new FormControl('',[Validators.required]),
   pincode:new FormControl('',[Validators.required])
  })
 })
 • Bước 3 : Disable chức năng submit button

Nếu người dùng điền không đúng giá trị như ta mong muốn thì nút submit sẽ mờ đi không click được.

1
<button type="submit" [disabled]="!contactForm.valid">Submit</button>
 • Bước 4 : Hiển thị thông báo lỗi

Chúng ta sử dụng contactForm.controls.firstname.valid để kiểm tra xem người dùng điền đúng chưa. Nếu chưa thì ta hiển thị lỗi. Ta sử dụng ngIf để kiểm tra điều kiện.

1
2
3
4
5
 <div
  *ngIf="!contactForm.controls.firstname?.valid && (contactForm.controls.firstname?.dirty
  ||contactForm.controls.firstname?.touched)">
   First Name is not valid
 </div>

Ngoài cách ở trên ta có thể sử dụng phương thức getter trong component class như sau.

Ta thêm phương thức getter vào component

1
2
3
get firstname() {
  return this.contactForm.get('firstname');
} 

Sau đó ta sử dụng ở template html như sau

1
2
3
 <div *ngIf="!firstname.valid && (firstname.dirty ||firstname.touched)">
   First Name is not valid
 </div>

Sử dụng dirty : khi người dùng thay đổi giá trị trong firstname Sử dụng touched : khi người dùng click vào ô firstname (blur event)

 • Bước 5 : Hiển thị thông báo lỗi.

Chúng ta hiển thị First Name is not Valid

1
2
3
4
5
 <div
  *ngIf="!contactForm.controls.firstname?.valid && (contactForm.controls.firstname?.dirty
  ||contactForm.controls.firstname?.touched)">
   First Name is not valid
 </div>

Cách này thì nó báo rất chung chung. Nên chúng ta muốn thông báo first name là bắt buộc nhập và minlength phải là 10. Chúng ta sử dụng cách thông báo sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 <div
  *ngIf="!firstname?.valid && (firstname?.dirty ||firstname?.touched)">
  <div [hidden]="!firstname.errors.required">
   First Name is required
  </div>
  <div [hidden]="!firstname.errors.minlength">
   Min Length is 10
  </div>
 </div>

4.Code Validator

Chúng ta có file component class là app.component.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
import { Component, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
import { FormGroup, FormControl, Validators } from '@angular/forms'
 
@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 title = 'Angular Reactive forms';
 
 
 contactForm = new FormGroup({
  firstname: new FormControl('',[Validators.required,Validators.minLength(10)]),
  lastname: new FormControl('',[Validators.required, Validators.maxLength(15), Validators.pattern("^[a-zA-Z]+$")]),
  email:new FormControl('',[Validators.email,Validators.required]),
  gender: new FormControl('',[Validators.required]),
  isMarried: new FormControl('',[Validators.required]),
  country: new FormControl('',[Validators.required]),
  address:new FormGroup({
   city: new FormControl('',[Validators.required]),
   street: new FormControl('',[Validators.required]),
   pincode:new FormControl('',[Validators.required])
  })
 })
 
 get firstname() {
  return this.contactForm.get('firstname');
 } 
 
 get lastname() {
  return this.contactForm.get('lastname');
 } 
 
 get email() {
  return this.contactForm.get('email');
 } 
 
 get gender() {
  return this.contactForm.get('gender');
 } 
 
 get isMarried() {
  return this.contactForm.get('isMarried');
 } 
 
 get country() {
  return this.contactForm.get('country');
 } 
 
 get city() {
  return this.contactForm.get("address").get('city');
 } 
 
 get street() {
  return this.contactForm.get("address").get('street');
 } 
 
 get pincode() {
  return this.contactForm.get("address").get('pincode');
 } 
 
 
 countryList: country[] = [
  new country("1", "India"),
  new country('2', 'USA'),
  new country('3', 'England')
 ];

 onSubmit() {
  console.log(this.contactForm.value);
 } 
}

export class contact {
 firstname:string;
 lastname:string;
 gender:string;
 isMarried:boolean;
 country:string;
 address: {
  city:string;
  street:string;
  pincode:string;
 }
} 
 
export class country {
 id: string;
 name: string;
 
 constructor(id: string, name: string) {
  this.id = id;
  this.name = name;
 }
}

Chúng ta có file template html app.component.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
<form [formGroup]="contactForm" (ngSubmit)="onSubmit()" novalidate>
 
 <p>
  <label for="firstname">First Name </label>
  <input type="text" id="firstname" name="firstname" formControlName="firstname">
 </p>
 
 <div
  *ngIf="!firstname?.valid && (firstname?.dirty ||firstname?.touched)">
  <div [hidden]="!firstname.errors.required">
   First Name is required
  </div>
  <div [hidden]="!firstname.errors.minlength">
   Min Length is 10
  </div>
 </div>
 
 <p>
  <label for="lastname">Last Name </label>
  <input type="text" id="lastname" name="lastname" formControlName="lastname">
 </p>
 
 <div *ngIf="!lastname.valid && (lastname.dirty ||lastname.touched)">
  <div [hidden]="!lastname.errors.pattern">
   Only characters are allowed
  </div>
  <div [hidden]="!lastname.errors.maxLength">
   Max length allowed is 
  </div>
  <div [hidden]="!lastname.errors.required">
   Last Name is required
  </div>
 </div>
 
 <p>
  <label for="email">Email </label>
  <input type="text" id="email" name="email" formControlName="email">
 </p>
 <div *ngIf="!email.valid && (email.dirty ||email.touched)">
  <div [hidden]="!email.errors.required">
   email is required
  </div>
  <div [hidden]="!email.errors.email">
   invalid email id
  </div>
 </div>
 
 
 <p>
  <label for="gender">Gender </label>
  <input type="radio" value="male" id="gender" name="gender" formControlName="gender"> Male
  <input type="radio" value="female" id="gender" name="gender" formControlName="gender"> Female
 </p>
 <div *ngIf="!gender.valid && (gender.dirty ||gender.touched)">
  <div [hidden]="!gender.errors.required">
   gender is required
  </div>
 </div>
 
 <p>
  <label for="isMarried">Married </label>
  <input type="checkbox" id="isMarried" name="isMarried" formControlName="isMarried">
 </p>
 <div *ngIf="!isMarried.valid && (isMarried.dirty ||isMarried.touched)">
  <div [hidden]="!isMarried.errors.required">
   isMarried is required
  </div>
 </div>
 
 
 <p>
  <label for="country">country </label>
  <select id="country" name="country" formControlName="country">
   <option [ngValue]="c.id" *ngFor="let c of countryList">
    
   </option>
  </select>
 </p>
 <div *ngIf="!country.valid && (country.dirty ||country.touched)">
  <div [hidden]="!country.errors.required">
   country is required
  </div>
 </div>
 
 
 
 <div formGroupName="address">
 
  <div class="form-group">
   <label for="city">City</label>
   <input type="text" class="form-control" name="city" formControlName="city">
  </div>
  <div *ngIf="!city.valid && (city.dirty ||city.touched)">
   <div [hidden]="!city.errors.required">
    city is required
   </div>
  </div>
 
 
  <div class="form-group">
   <label for="street">Street</label>
   <input type="text" class="form-control" name="street" formControlName="street">
  </div>
  <div *ngIf="!street.valid && (street.dirty ||street.touched)">
   <div [hidden]="!street.errors.required">
    street is required
   </div>
  </div>
 
  <div class="form-group">
   <label for="pincode">Pin Code</label>
   <input type="text" class="form-control" name="pincode" formControlName="pincode">
  </div>
  <div *ngIf="!pincode.valid && (pincode.dirty ||pincode.touched)">
   <div [hidden]="!pincode.errors.required">
    pincode is required
   </div>
  </div>
 
 </div>
 
 <p> </p>
 
 <p>
  <button type="submit" [disabled]="!contactForm.valid">Submit</button>
 </p>
 
 
</form>
 

5. Demo Video

6. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments