Sử dụng Customs Directive trong Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo Customs Directive là như thế nào?

1. Customs Directive là gì

Trong Angular có 3 loại directive là component, structural và attribute như ta thấy ở các bài trên. Đây là những directive có sẳn của Angular. Nhưng sẽ có những trường hợp những Directive này không phù hợp với mục đích bài toán của mình nên trong Angular cho phép chúng ta tự viết ra một directive riêng cho mình và sử dụng theo cách mình muốn.

# 2. Tự tạo Directive giống Attribute Directive là gì

Trong ví dụ sau đây chúng ta tự tạo một attribute có tên là ttClass directive riêng cho mình. Sau đó template html sẽ thêm thuộc tính nào vào trong thẻ hmtl

 • Bước 1 : Chúng ta tạo file có tên là tt-class.directive.js như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import { Directive, ElementRef, Input, OnInit } from '@angular/core'
 
@Directive({
 selector: '[ttClass]',
})
export class ttClassDirective implements OnInit {
 
 @Input() ttClass: string;
 
 constructor(private el: ElementRef) {
 }
 
 ngOnInit() {
  this.el.nativeElement.classList.add(this.ttClass);
 }
 
}

Chúng ta import thư việ Directive và các thư viện cần thiết vào

1
import { Directive, ElementRef, Input, OnInit } from '@angular/core'

Chúng ta khai báo Class này là directive thông qua annotation @Directive và đặt tên cho component này là ttClass

1
2
3
4
@Directive({
 selector: '[ttClass]',
})
export class ttClassDirective implements OnInit {

Chúng ta sử dụng @Input() ttClass: string để nhận giá trị từ template html truyền vào thông qua thẻ thuộc tính như sau .

1
<button [ttClass]="'blue'">Click Me</button>

Như vậy giá trị blue sẽ được truyền vào biến ttClass : String.

Chúng ta sử dụng ElementRef để thao tác với các thành phần của web.

1
constructor(private el: ElementRef) { }

Hàm ngOnIt() sẽ được gọi trong hàm này chúng ta dùng el để thêm các class css cho template html

 • Bước 2 : Nhúng và sử dụng customs directive vào template html
1
<button [ttClass]="'blue'">Click Me</button>

ta thấy thẻ button sử dụng thuộc tính ttClass. Đây chính là directive chúng ta tự viết ra

# 3. Tự tạo Directive giống Structural Directive là gì

Chúng ta sẽ tự viết một directive giống như if else có tên là ttIf.

 • Bước 1 : tạo file component class. Trong đó tạo ra directive có tên là ttIf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
import { Directive, ViewContainerRef, TemplateRef, Input } from '@angular/core';
 
@Directive({ 
 selector: '[ttIf]' 
})
export class ttIfDirective {
 
 _ttif: boolean;
 
 constructor(private _viewContainer: ViewContainerRef,
      private templateRef: TemplateRef<any>) {
 }
 
 
 @Input()
 set ttIf(condition) {
  this._ttif = condition
  this._updateView();
 }
 
 _updateView() {
  if (this._ttif) {
   this._viewContainer.createEmbeddedView(this.templateRef);
  }
  else {
   this._viewContainer.clear();
  }
 }
 
}

Đầu tiên chúng ta import các thư viện vào

1
import { Directive, ViewContainerRef, TemplateRef, Input } from '@angular/core';

Tiếp đến chúng ta khai báo tên của directive do mình tự tạo. Nó có tên là ttIf

1
2
3
4
5
6
 
@Directive({ 
 selector: '[ttIf]' 
})
export class ttIfDirective {
}

Directive của chúng ta sẽ nhận tham số là một điều kiện từ template html truyền qua. Do vậy ta khai báo @Input để nhận giá trị. Chúng ta sẽ dụng setter bời vì chúng ta muốn thêm và xoá nội dung động phụ thuộc vào điều kiện truyền vào.

1
2
3
4
5
	@Input()
 set ttIf(condition) {
  this._ttif = condition
  this._updateView();
 }

Cuối cùng hàm updateView gọi phương thức createEmbeddedView để thêm các thành phần vào web nếu điều kiện là thoả mản.

Bước 2 : Sử dụng directive trong template html. Ta sẽ thấy directive mà ta mới viết là *ttif

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<h1> </h1>
 
Show Me
<input type="checkbox" [(ngModel)]="show">
 
<div *ttIf="show">
 Using the ttIf directive
</div>
 
<div *ngIf="show">
 Using the ngIf directive
</div>

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments