Câu hỏi phỏng vấn Javascript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ Javascript thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi javascript khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Các câu hỏi dành cho Fresher Javascript ứng tuyển vào công ty

 • Phân biệt Null và Undefine khác nhau như thế nào?
 • Nêu lên các loại kiểu dữ liệu trong javascript
 • strict mode là gì?
 • Từ khoá let là gì?
 • Polyfill là gì?
 • Phân biệt sự khác nhau giữa throw Error(“lỗi”) và throw new Error(“lỗi”)
 • Phân biệt get và post.
 • Mô tả thuật toán tìm kiếm 1 phần tử trong mảng bằng mã giả?
 • Mô tả thuật toán sắp xếp mảng số nguyên bằng mã giả?
 • Cách khai báo biến bằng từ khóa let và var khác nhau như thế nào? Phạm vi của biến?
 • Trong Javascript có bao nhiêu loại kiểu dữ liệu? Làm thế nào để xác định được biến có kiểu dữ liệu gì?
 • Các cách ép sang kiểu String trong Javascript?
 • Các cách tạo chuỗi chứa dấu nháy?
 • NaN là gì? NaN === NaN có đúng không? Vì sao?
 • Toán tử ba ngôi là gì? Cú pháp?
 • Toán tử == và === khác và giống nhau như thế nào?
 • Phân biệt giữa 2 toán tử && và   trong JavaScript?
 • Các hàm dùng để tạo thông báo trong Javascript?
 • Casting data type trong JS.
 • Có bao nhiêu Statement control trong JavaScript?
 • So sánh sự khác nhau giữa if và switch case?
 • Switch case so sánh == hay ===. Đặt ra trường hợp là so sánh bằng thì khi nào sử dụng if bậc thang? Khi nào sử dụng switch case.
 • Các biểu thức và luồng thực thi của for. Nếu thiếu 1 hoặc tất cả các biểu thức thì vòng for sẽ chạy như thế nào?
 • So sánh giống và khác nhau giữa for, while và do..while
 • So sánh null và rỗng.
 • Đặc điểm mảng một chiều trong Javascript.
 • Các cách khởi tạo một mảng kiểu String trong JavaScript.
 • Phân biệt push() và unshift()?
 • Phân biệt push() và pop()?
 • Phân biệt shift() và unshift()?
 • Phân biệt tham trị và tham chiếu trong Javascript.
 • Phân biệt giữa Hàm có return và hàm không có return.
 • So sánh break, continue và return.
 • Lập trình hướng đối tượng là gì?
 • Các đặc điểm trong Lập trình hướng đối tượng. Đưa ra 1 ví dụ 1 trong 4 tính chất.
 • Constructor là gì? Trong 1 class có nhiều hơn 1 contrustor được hay không?
 • Những phương thức nào cho phép tương tác với chuỗi?
 • Các câu lệnh để vẽ 1 hình tròn. Giải thích từng câu lệnh?
 • Trình bày ý tưởng của 1 thuật toán bất kì?
 • Cho 1 bài toán liên quan đến ++ trước và ++ sau. Yêu cầu dự đoán kết quả, và tại sao lại có kết quả như vậy?
 • Các loại toán tử trong js? Cho biết độ ưu tiên của các toán tử trong một biểu thức?

2. Các câu hỏi dành cho Middle Javascript ứng tuyển vào công ty

 • Giải thích khái niệm của Closure là gì?
 • Sự khác nhau shim và polyfill là gì
 • Sự khác nhau ES5 và ES6
 • Sự khác nhau undefined và not defined trong JS?
 • Khi nào nên dùng Arrow function?
 • Currying là gì?
 • Sự khác nhau của constructor trong ES5 và ES6
 • Sự khác nhau giữa cách sử dụng hàm foo như thế nào nếu ta khai báo foo() {} và var foo = function(){}?
 • Ưu và nhược điểm của việc sử dụng strict?
 • Sự khác nhau giữa .call và .apply
 • Tại sao lại sử dụng ES6 Class?
 • Khi nào chúng ta sử dụng Generators trong ES6

3. Các câu hỏi dành cho Senior Javascript ứng tuyển vào công ty

 • Hoisting là gì?
 • Từ khoá new để làm gì?
 • Giải thích kế thừa trong JS?
 • Mô tả JS module design pattern?
 • Giải thích Prototype Design Pattern
 • Tool nào được sử dụng để kiểm tra code có tốt hay ko?
 • Khi nào chúng ta không nên sử dụng Arrow function trong ES6
 • Giải thích làm thế nào JsonP hoạt động?
 • Giải thích sự khác nhau giữa : function Person() {} , var person = Person, và var person = new Persion()?
 • Sự khác nhau giữa forEach và .map?

4. Các câu hỏi dành cho Fresher Jquery ứng tuyển vào công ty

 • Tại sao sử dụng Jquery ?
 • Sự khác nhau giữa JavaScript và Jquery là gì?
 • Dấu $ có nghĩa là gì trong Jquery
 • Chúng ta có thể khai báo nhiều document.ready() trên một trang được không?
 • Jquery.noConflict dùng làm gì ?
 • Sự khác nhau giữa .js và min.js là gì?
 • CDN nghĩa là gì ?
 • Cú pháp để lấy phần tử trên web dựa vào id là viết như thế nào?
 • event.PreventDefault có nghĩa là gì?

5. Các câu hỏi dành cho Middle Jquery ứng tuyển vào công ty

 • Sự khác nhau giữa onload() và document.ready() là gì?
 • Sự khác nhau $(this) và this trong Jquery là gì?
 • Sự khác nhau jquery.size() và jquery.lengh là gì?

6. Các câu hỏi dành cho Senior Jquery ứng tuyển vào công ty

 • Sự khác nhau giữa event.PreventDefault và return false là gì?
 • Sự khác nhau giữa windown.onload và $(document).ready()

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments