Câu hỏi phỏng vấn lập trình spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ Spring thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi spring khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Các câu hỏi dành cho Fresher Spring ứng tuyển vào công ty

 • Application Context là gì ?
 • Bean Factory là gì?
 • Sự khác nhau giữa Application Context và Bean Factory là gì?
 • Default scope trong Spring là gì?
 • Dispatcher servlet được sử dụng làm gì?
 • Spring Boot là gì?
 • Vẽ và trình bày cách Spring MVC xử lý một request?
 • Trình bày cơ chế Dependency Injection trong Spring.
 • Có bao nhiêu cách để thực hiện Dependency Injection? Trình bày?
 • Framework là gì? Framework khác Library chỗ nào?
 • Spring Framework là gì? Lợi ích của Spring Framework?
 • Nguyên lý đảo ngược quyền điều khiển (Inversion of Control) là gì?
 • Bean là gì?
 • Trong Spring có bao nhiêu Bean Scope?
 • @Autowire là gì?
 • @Component có ý nghĩa gì?
 • Trình bày ý nghĩa của Controller.
 • Trình bày ý nghĩa của ModelAndView Interface.
 • Trình bày ý nghĩa của ModelMap Interface.
 • Trình bày ý nghĩa của ViewResolver Interface.
 • Phân biệt POST với GET thường sử dụng để làm gì?
 • Phân biệt POST với PUT thường sử dụng để làm gì?
 • @RequestMapping làm gì?
 • Sự khác nhau Request Param và PathVariable là gì?
 • Trình bày cơ chế Data Binding trong Spring.
 • Thuộc tính consumes trong các Request Mapping là gì?
 • Thymeleaf là gì?
 • Sử dụng lặp trong Thymeleaf như thế nào? Sử dụng điều kiện trong Thymeleaf như thế nào?
 • Formatter là gì?
 • Converter là gì?
 • ORM trong spring hỗ trợ những loại nào?
 • Giải thích vòng đời của Bean?

2. Các câu hỏi dành cho Middle Spring ứng tuyển vào công ty

 • Mục đích của session scope là gì?
 • Giải thích sự khác nhau giữa @Controller và @RestControler
 • ORM là gì?
 • JPA là gì? Spring Data JPA là gì?
 • Hibernate là gì ? Hibernate làm gì với database.
 • Liệt kê một số annotation của hibernate?
 • Entity là gì?
 • Persistence Context & Entity Manager là gì?
 • Câu lệnh truy vấn động là gì? Câu lệnh truy vấn tĩnh là gì?
 • Trạng thái của Entity bao gồm những gì?
 • Có bao nhiêu loại mapping trong Hibernate?
 • SessionFactory là gì?
 • Validation dữ liệu là gì?
 • Trình bày cách triển khai validate dữ liệu trong Spring.
 • Binding Result là gì?
 • AOP là gì? AOP gồm những yếu tố nào?
 • Các loại Advice?
 • JoinPoint là gì?
 • Nêu cách triển khai AOP mà bạn dùng trong dự án.
 • Xử lý ngoại lệ trong Spring Web MVC như thế nào?
 • Cookie là gì?
 • Phân biệt Session và Cookie.
 • Nêu cách triển khai Session mà bạn dùng trong dự án.
 • Web Service là gì? Lấy ví dụ về web service.
 • Phân biệt Web Service và Web truyền thông.
 • SOAP là gì? RESTful là gì?
 • Nêu ví dụ về cách bạn triển khai Ajax trong dự án của bạn.
 • @RequestHeader và @ResponseHeader có ý nghĩa gì?
 • I18n và L10n là gì?
 • Nêu cách triển khai I18N và I10N trong dự án Spring.
 • Interceptor là gì?
 • Bảo mật là gì? Cơ chế bảo mật trong Spring như thế nào?
 • Authentication là gì? Authorization là gì?
 • Liệt kê các cơ chế xác thực.
 • CSRF là gì?
 • CORS là gì?
 • Spring Boot là gì?
 • Sự khác nhau giữa SpringBoot và SpringMVC là gì?
 • Cấu hình cho Spring Boot Tìm kiếm các Bean ở nhiều package khác nhau bằng cách nào?
 • Trình bày Spring Security? @EnableWebSecurity làm gì?
 • Trình bày Spring Boot JPA? Cài đặt?
 • Để sử dụng interface JpaRepository cần cung cấp những thông tin nào?
 • Bạn có biết annotation @ConfigurationProperties? Trình bày?
 • Làm thế nào để nhúng 1 collection vào Spring?

3. Các câu hỏi dành cho Senior Spring ứng tuyển vào công ty

 • Hãy nêu các bean scope có trong Spring?
 • Inner bean có nghĩa là gì?
 • Hạn chế của Autowire là gì?
 • Lợi thế của Spring MVC hơn Struct MVC là gì?
 • Join point là gì?
 • Lợi ích của việc dùng Spring Transaction là gì?
 • AOP nghĩa là gì?
 • Giải thích Aspect, Advice, Pointcut và joinPoint trong AOP ?
 • Reactive Programming nghĩa là gì?
 • Hạn chế của React Stream là gì ?
 • Có những loại Advises nào trong AOP?
 • Sư khác nhau giữa @component, @controller, @Repository, @Service là gì?
 • Sự khác nhau giữa context:annotation-config và context:component-scan là gì?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments