Câu hỏi phỏng vấn lập trình Angular

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong công nghệ Angular thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi Angular khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Câu hỏi phỏng vấn cho Fresher Angular

 • Sự khác nhau giữa AngularJS và Angular là gì?
 • Trình bày được ý nghĩa và khái niệm Observer.
 • Trình bày được ý nghĩa và khái niệm Observable.
 • Phân biệt sự khác nhau giữa var, let, const.
 • File angular.json và package.js sử dụng để làm gì?
 • Kể tên các directive được hỗ trợ trong angular.
 • Trình bày được ý nghĩa và khái niệm subscribe.
 • Trình bày khái niệm Single page application.
 • Trình bày về Data binding trong component.
 • Trình bày sự khác nhau giữa navigateByUrl và navigate.
 • TypeScript là gì?
 • Tại sao nên sử dụng Typescript, Ưu điểm của Typescript?
 • Làm thế nào để lấy được dữ liệu từ component cha?
 • Làm thế nào để lấy được dữ liệu từ component con?
 • Sự khác biệt giữa RouterModule.forChild và RouterModule.forRoot là gì?
 • Tại sao nên sử dụng Angular (điểm mạnh)?
 • Nhược điểm của Angular là gì?
 • Angular Cli là gì? Làm sao để sử dụng nó?
 • Directive trong angular là gì?
 • Trình bày được khái niệm template trong angular.
 • Giải thích kiến trúc của Angular.
 • Hãy mô tả khái niệm Databinding One Way & two way phân biệt sự khác nhau?
 • ngModule là gì?
 • Component là gì? Các thành phần của component.
 • Có thể chuyển mã TypeScript thành mã Javascript không, bằng cách nào?
 • Mô tả vòng đời component?
 • Pipe là gì?
 • Phân biệt sự khác nhau giữa Promise và Observable.
 • Biên dịch AOT là gì? Những lợi thế của AOT?
 • Trình bày khái niệm Front-end & backend.
 • Để khởi tạo một dự án angular sử dụng câu lệnh nào?
 • Để chạy một dự án angular sử dụng câu lệnh nào?
 • Kể tên các kiểu dữ liệu trong Typescript.
 • Kể tên các vòng lặp được typescript hỗ trợ.
 • ngFor là gì? Cách sử dụng?
 • ngIf là gì? Cách sử dụng?
 • Các cách tạo form trong Angular?
 • Router trong angular dùng để làm gì?
 • Cách để lấy tham số trên URL trong angular?
 • Làm sao để kiểm tra người dùng có quyền truy cập vào 1 route ?
 • Lazy-loading là gì?
 • Sự khác nhau Angular Component và Module là gì?
 • Service là gì ? Khi nào chúng ta sử dụng nó?
 • So sánh ngShow và ngHide là gì?
 • Sự khác nhau @Component và @Directive là gì?
 • Chạy unit test trong angular làm như thế nào?
 • Mục đích của thẻ base href là gì?
 • Interpolation là gì ?

2. Câu hỏi phỏng vấn cho Middle Angular

 • Giải thích sự khác nhau của Promise và Observable
 • Tại sao chúng ta sử dụng ngOnInit trong khi chúng ta đã có constructor
 • Sự khác nhau declarations, providers và import trong NgModule là gì?
 • Mục đích sử dụng Codelyzer là gì?
 • Khi nào chúng ta sử dụng eager module để loading?
 • Mục đích sử dụng wildcard route là gì?
 • Thế nào là component dynamic (component động)?
 • Làm sao để bắt lỗi trong Observable?
 • Multicasting là gì?

3. Câu hỏi phỏng vấn cho Senior Angular

 • Vòng đời hook component và directive là như thế nào?
 • Làm thế nào chúng ta phát hiện ra Route thay đổi?
 • Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng local storage để thay thế cookie?
 • Phương thức detechChanges làm gì trong Jasmine test?
 • Thế nào là Reactive Programming? Nó liên quan gì đến Angular
 • Làm thế nào để code bảo mật được trong Angular. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ?
 • Incremental Dom khác với Virtual Dom chỗ nào?
 • Giải thích Service Worker trong Angular là làm gì?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments