Câu hỏi phỏng vấn về database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, sau khi đã học xong Database thì đây là những câu hỏi để đánh giá xem mình có nắm được kiến thức nền không? Đây là bộ câu hỏi Database khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

1. Câu hỏi phỏng vấn cho Fresher Database

 • Phân biệt các câu lệnh DML & DDL? DML, DDL bao gồm các câu lệnh nào?
 • Cơ sở dữ liệu (database) là gì?
 • Mysql có những loại kiểu dữ liệu số nào?
 • Default contrains trong Mysql có nghĩa là gì?
 • Sự khác nhau giữa Varchar và char là gì?
 • Blob trong Mysql dùng làm gì?
 • Aggregate function trong mysql là gì?
 • Trình bày về mô hình thực thể mối quan hệ (ERD - Entity-Relationship Diagram)?
 • Trong mô hình thực thể mối quan hệ có những thành phần nào?
 • Các bước chuyển đổi từ ERD -> Table?
 • Các bước chuẩn hóa dữ liệu?
 • Ràng buộc (constraint) là gì? Các loại ràng buộc trong MySQL?
 • Khóa chính (Primary key) là gì? “Khóa chính chứa một hoặc nhiều thuộc tính khóa” nghĩa là gì?
 • Khóa ngoại (foreign key) là gì?
 • Phân biệt DELETE và TRUNCATE?
 • Làm sao để truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng?
 • Các loại JOIN? Phân biệt?
 • Phân biệt AND và OR?
 • Phân biệt GROUP BY và ORDER BY?
 • Muốn nối chuỗi trong MySQL thì sử dụng gì?
 • Yêu cầu tính điểm trung bình của tất cả các sinh viên thì làm thế nào?
 • Yêu cầu tính điểm trung bình của từng bạn sinh viên thì làm thế nào?
 • Yêu cầu hiển thị tên sinh viên và điểm trung bình tương ứng, chỉ hiển thị các bạn có điểm trung bình lớn hơn 5 thì làm thế nào?
 • Hiển thị danh sách sinh viên và lớp học tương ứng thì làm thế nào (hai bảng Student và Class có cột chung ClassID)?
 • Hiển thị danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm thi?
 • Hiển thị danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của họ tên, nếu họ tên trùng nhau thì sắp xếp theo tăng dần của tuổi?
 • Hiển thị các sinh viên có họ là ‘Le’ và tên là ‘Hai’?
 • Hiển thị các sinh viên có tên bắt đầu là ‘C’?
 • Phân biệt JOIN và UNION?
 • Phân biệt UNION và UNION ALL?
 • Phân biệt EXIST và IN?
 • Làm sao để có thể tăng tốc độ truy vấn?
 • Các dạng tham số ở SP?

2. Câu hỏi phỏng vấn cho Middle Database

 • Phân biệt SP, Trigger, Function?
 • Normalization nghĩa là gì?
 • Index trong database hoạt động như thế nào? Lợi ích của Index là gì?
 • ACID có nghĩa là gì?
 • Sự khác nhau giữa clustered và non clustered là gì?
 • Denormalization nghĩa là gì?
 • Tại sao index dữ liệu lại cải thiện được hiệu suất của ứng dụng?
 • Khi nào sử dụng database quan hệ và khi nào thì không nên sử dụng nó mà sử dụng nosql?
 • Sharding nghĩa là gì ?
 • Sự khác nhau Primary Key và unit key là gì?
 • Câu lệnh Grant có nghĩa là gì?
 • Giải thích sự khác nhau Timestamp và datetime trong mysql?
 • Câu lệnh mysqldump làm gì?
 • Giải thích sự khác nhau giữa câu lệnh create database và create schema trong mysql?
 • Trigger là gì ? có những loại trigger nào trong mysql?
 • DELIMETER dùng để làm gì trong mysql?
 • Sự khác nhau Blob và Text là gì ?
 • Mysql Workbench dùng để làm gì?

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments