Các kiểu dữ liệu trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề kiểu dữ liệu trong Database là gì nhé?

1. Kiểu dữ liệu

Mỗi Column (cột) trong Database đều có kiểu dữ liệu để lưu trữ thông tin về đối tượng. Kiểu dữ liệu có thể lưu trong các cột có thể là kiểu số, chữ, tiền tệ hoặc ngày tháng, v.v.

Trong Database có 3 kiểu dữ liệu chính là chuỗi, số và ngày, tháng.

2. Kiểu dữ liệu chuỗi

Kiểu dữ liệu Mô tả
Char(size) chứa từ 0 - 255 ký tự. mặc định là 1
Varchar(size) chứa từ 0 - 65535 ký tự
Binary(size) giống như char nhưng chứa giá trị là binary byte
VarBinary(size) giống như varchar nhưng chứa giá trị binary byte
TinyBlob chứa kiểu BLOB (cho những object lớn) max length là 255 bytes
TinyText chứa giá trị chuỗi với max độ dài là 255 ký tự
Text(size) chứa giá trị chuỗi với max độ dài là 65.535 bytes
BLOB(size) chứa kiểu BLOBs có thể chứa đến 65.535 bytes dữ liệu
MediumText chứa kiểu string với giá trị max là 16,777,215 ký tự
MediumBlob chứa kiểu BLOB có thể chứa đến 16,777,215 bytes
LongText chứa kiểu string chứa đến 4,294,967,295 ký tự
LongBlob chứa đến 4,294,967,295 bytes dữ liệu

3. Kiểu dữ liệu số

Kiểu dữ liệu Mô tả
BIT chứa số từ 1 đến 64. giá trị mặc định là 1
TINYINT(size) chứa từ 0 đến 255
BOOL 0 là sai và 1 là đúng
BOOLEAN giống như BOOL
SMALLINT(size) chứa từ 0 đến 65535
MEDIUMINT(size) chứa từ 0 đến 16777215
INT(size) chứa từ 0 đến 4294967295
INTEGER(size) giống như INT
BIGINT(size) chứa từ 0 đến 18446744073709551615
FLOAT(p) chứa kiểu dạng tiền tệ như $2.1. p là tổng con số sau dấu .
DOUBLE(p) nếu p là từ 0 -> 24 là kiểu float còn từ 25->53 là DOUBLE

4. Kiểu dữ liệu ngày

Kiểu dữ liệu Mô tả
DATE Kiểu ngày với định dạng là YYYY-MM-DD
DATETIME Kiểu ngày và giờ với định dạng Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
TIMESTAMP Kiểu định dạng YYYY-MM-DD hh:mm:ss cho giờ hiện tại của hệ thống
TIME Định dạng hh:mm:ss
YEAR Định dạng 4 chữ số từ năm 1901 to 2155


5. Demo Video

6. Source Code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments