Sử dụng toán tử Like trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về sql like trong database là gì nhé ?

1. Toán tử Like

Toán tử Like hay được sử dụng chung với các mệnh để where để tìm các dữ liệu dự trên một điều kiện được định dạng trước.

 • Cú pháp
1
2
3
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE columnN LIKE pattern;

Ví dụ toán tử like sử dụng % và _

 • % có nghĩa là 0 hoặc nhiều ký tự
 • _ chỉ là 1 ký tự
Toán tử Mô tả
WHERE CustomerName LIKE ‘a%’ tìm các giá trị bắt đầu bằng chữ a theo sau là chữ gì cũng được
WHERE CustomerName LIKE ‘%a’ chữ cuối phải là chữ a trước đó chữ gì cũng được
WHERE CustomerName LIKE ‘%or%’ bắt buột chữ ở giữa là chữ or trước đó hoặc sau đó chữ gì cũng được
WHERE CustomerName LIKE ‘_r%’ chữ r bắt buộc phải nằm ở vị trí thứ 2
WHERE CustomerName LIKE ‘a_%’ chữ đầu tiền là chữ a và tối thiểu 2 ký tự
WHERE CustomerName LIKE ‘a__%’ chữ đầu tiền là chữ a và tối thiểu 3 ký tự
WHERE ContactName LIKE ‘a%o’ bắt đầu là chử a và kết thúc là chữ o
 • Ví dụ tìm tất cả tên khách hàng bắt đầu là chữ a


1
2
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a%'; 
 • Ví dụ tìm tất cả khách hàng kết thúc là chữ a


1
2
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%a'; 

2. Toán tử IN

Chúng ta sử dụng toán tử IN để kiểm tra nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE

 • Cú pháp
1
2
3
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, ...); 
 • Ví dụ tìm tất cả khách hàng có Country là Germany hoặc France hoặc UK


1
2
SELECT * FROM Customers
WHERE Country IN ('Germany', 'France', 'UK');

3. Toán tử BETWEEN

Chúng ta sử dụng toán tử Between để kiểm tra điều kiện trong 1 range (khoảng).

 • Cú pháp


1
2
3
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2; 
 • Ví dụ tìm các sản phẩm có giá từ 10 tới 20 đồng


1
2
SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;
 • Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng NOT Between. Ví dụ lấy tất cả sản phẩm có giá không nằm trong 10 và 20 đồng.


1
2
SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

4. Định danh

Chúng ta muốn tạo một cái tên cho table hoặc column của chúng ta thông qua từ khoá AS

 • Cú pháp


1
2
SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;
 • Ví dụ ta muốn đặt tên cho cột CustomerID là ID và CustomerName là Customer trong kết quả trả về


1
2
SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers; 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments