Sử dụng View trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề View trong Database là gì nhé?

1. Tạo View

View là một dạng Table giả hay Table ảo, không phải là Table thật. Mình thường tạo ra các Table ảo để truy vấn dữ liệu cho nhanh.

Thông thường khi câu truy vấn lặp đi lặp lại nhiều lần ta thường tạo một View cho câu truy vấn đó.

  • Cú pháp tạo View


1
2
3
4
CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition; 
  • Ví dụ tạo View dưới đây


1
2
3
4
CREATE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil'; 
  • Chúng ta thực thi câu lệnh để chạy View


1
SELECT * FROM [Brazil Customers]; 
  • Ví dụ tạo View để xem sản phẩm và giá trong bảng sản phẩm


1
2
3
4
CREATE VIEW [Products Above Average Price] AS
SELECT ProductName, Price
FROM Products
WHERE Price > (SELECT AVG(Price) FROM Products); 

2. Update View

  • Cú pháp


1
2
3
4
CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition; 
  • Ví dụ


1
2
3
4
CREATE OR REPLACE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName, City
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';

3. Xoá View

  • Cú pháp


1
DROP VIEW view_name; 
  • Ví dụ


1
DROP VIEW [Brazil Customers]; 

4. Demo Video

5. Source Code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments