các loại toán tử trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề toán tử trong database là gì nhé ?

1. Toán tử tính toán

Toán tử Mô tả
+ Toán cộng
- Toán trừ
* Toán nhân
/ Toán chia
% Toán mod

2. Toán tử Bitwise

Toán tử Mô tả
& Toán And
| Toán OR
^ Trả về 1 nếu có 1 mệnh đề là 1 và ngược lại

3. Toán tử so sánh

Toán tử Mô tả
= Toán bằng
> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
<> Không bằng

4. Toán tử kết hợp

Toán tử Mô tả  
+= Thêm giá trị bằng  
-= Giảm giá trị bằng  
*= Nhân giá trị bằng  
/= Chia giá trị bằng  
%= Mod giá trị bằng  
&= And giá trị bằng  
^-= không bằng giá trị  
  *= OR bằng giá trị

4. Toán tử logic

Toán tử Mô tả
ALL TRUE nếu tất cả câu truy vấn con là TRUE
And TRUE nếu tất cả điều kiện là TRUE
ANY TRUE nếu query con là đúng
BETWEEN TRUE nếu cả nằm trong range
EXITS TRUE nếu câu query con có trả về kết quả
IN TRUE nếu câu query thoản mản 1 trong những điều kiện
LIKE TRUE nếu thoả mản pattern đưa ra
NOT Hiển thị dữ liệu nếu điều kiện không phải True
OR TRUE nếu 1 trong 2 điều kiện là TRUE
SOME TRUE nếu 1 hoặc nhiều câu query con thoả mản điều kiện


5. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments