Các hàm tổng hợp trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về các hàm tổng hợp trong database là gì nhé ?

 • Ví dụ ta có table sau đây
CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

1. SQL Limit

Chúng ta sử dụng Limit để chỉ rõ số dòng sẽ được trả về.

 • Cú pháp


1
2
3
4
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition
LIMIT number;
 • Ví dụ chúng ta chỉ lấy 3 dòng


1
2
SELECT * FROM Customers
LIMIT 3; 
 • Chúng ta có thể sử dụng %. Ví dụ mình muốn lấy 50% số dòng


1
SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Customers;
 • Chúng ta có thể kết hợp mệnh đề where vào trong câu truy vấn


1
2
3
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
LIMIT 3; 

2. SQL Min và Max

 • Cú pháp
1
2
3
SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;


1
2
3
SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
 • Ví dụ lấy ra những kết quả có giá thấp nhất


1
2
SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
FROM Products;
 • Ví dụ lấy ra những kết quả có giá cao nhất
1
2
SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
FROM Products; 

3. SQL Count AVG SUM

Chúng ta sử dụng Count để đếm số lượng kết quả trả về

 • Cú pháp


1
2
3
SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition; 
 • Ví dụ đến số lượng sản phẩm có là bao nhiêu


1
2
SELECT COUNT(ProductID)
FROM Products;

Chúng ta sử dụng AVG để lấy giá trị trung bình

 • Cú pháp


1
2
3
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition; 
 • Ví dụ lấy giá trung bình của tổng sản phẩm


1
2
SELECT AVG(Price)
FROM Products;

Chúng ta sử dụng Sum để tính tổng

 • Cú pháp


1
2
3
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition; 
 • Ví dụ tính tổng số đơn hàng


1
2
SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails; 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments