Sử dụng Stored Procedure trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Stored Procedure trong Database là gì nhé?

1. Stored Procedure

Cũng giống như lập trình vậy, chúng ta có thể tạo các phương thức các hàm trong SQL khai báo tên hàm các đối số. Sau đó chúng ta có thể gọi hàm và nhận lấy giá trị.

  • Cú pháp tạo Stored Procedure


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE procedure_name
BEGIN
sql_statement
END;
  • Chạy hay thực thi một Stored Procedure


1
CALL procedure_name; 
  • Ví dụ ta có bảng dữ liệu sau
CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
  • Chúng ta tạo một Stored Procedure có tên là SelectAllCustomers


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers
BEGIN
SELECT * FROM Customers
END;
  • Chúng ta thực thi


1
CALL SelectAllCustomers;

2. Stored Procedure với tham số

Giống như phương thức (hàm) trong lập trình, phương thức có tham số thì Stored Procedure cũng có tham số.

  • Ví dụ tạo một Stored Procedure có tham số city.


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers @City nvarchar(30)
BEGIN
SELECT * FROM Customers WHERE City = @City
END;
  • Chúng ta thực thi Stored Procedure và truyền tham số city là London vào.


1
CALL SelectAllCustomers @City = 'London'; 

3. Stored Procedure với nhiều tham số


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers @City nvarchar(30), @PostalCode nvarchar(10)
BEGIN
SELECT * FROM Customers WHERE City = @City AND PostalCode = @PostalCode
END;


1
CALL SelectAllCustomers @City = 'London', @PostalCode = 'WA1 1DP'; 

4. Demo Video

5. Source Code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments