Sử dụng Stored Procedure trong database

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Stored Procedure trong database là gì nhé ?

1. Stored Procedure

Cũng giống như lập trình vậy, chúng ta có thể tạo các phương thức các hàm trong SQL khai báo tên hàm các đối số. Sau đó chúng ta có thể gọi hàm và nhận lấy giá trị

  • Cú pháp tạo stored procedure


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE procedure_name
AS
sql_statement
GO;
  • Chạy hay thực thi 1 stored procedure


1
EXEC procedure_name; 
  • Ví dụ ta có bảng dữ liệu sau
CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
  • Chúng ta tạo 1 stored procedure có tên là SelectAllCustomers


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers
AS
SELECT * FROM Customers
GO;
  • Chúng ta thực thi


1
EXEC SelectAllCustomers;

2. Stored Procedure với tham số

Giống như phương thức (hàm) trong lập trình, thì phướng thức có tham số thì stored procedure cũng có tham số

  • Ví dụ tạo một stored procedure có tham số city


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers @City nvarchar(30)
AS
SELECT * FROM Customers WHERE City = @City
GO;
  • Chúng ta thực thi stored procedure và truyền tham số city là London vào


1
EXEC SelectAllCustomers @City = 'London'; 

3. Stored Procedure với nhiều tham số


1
2
3
4
CREATE PROCEDURE SelectAllCustomers @City nvarchar(30), @PostalCode nvarchar(10)
AS
SELECT * FROM Customers WHERE City = @City AND PostalCode = @PostalCode
GO;


1
EXEC SelectAllCustomers @City = 'London', @PostalCode = 'WA1 1DP'; 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments