Sử dụng vòng lặp trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Bài viết nhằm cung cấp về kiến thức Vòng lặp (Loop) trong ngôn ngữ lập trình Java. Từ việc chia sẻ giúp hiểu được khái niệm các vòng lặp cho đến cách thức các vòng lặp hoạt động như thế nào trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java cũng như cách sử dụng nó làm sao để đạt hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn sử dụng các từ khóa kèm theo: Break, Continue trong khi sử dụng Vòng lặp (Loop) trong ngôn ngữ lập trình Java. Trong Java chúng ta có các loại vòng lặp dưới đây.

1. Vòng lặp While

 • Thực thi các câu lệnh trong while cho đến khi điều kiện không còn đúng nữa
while (condition) {
 // code block to be executed
}
 • Chương trình sẽ dừng khi biến i tăng lên có giá trị là 5
int i = 0;
while (i < 5) {
 System.out.println(i);
 i++;
}

2. Vòng lặp do While

 • Chạy các câu lệnh 1 lần sau đó mới kiểm tra điều kiện. Như vậy do while khác while ở chỗ ít nhất nó chạy 1 lần.
do {
 // code block to be executed
}
while (condition);
int i = 0;
do {
 System.out.println(i);
 i++;
}
while (i < 5);

3. Vòng lặp For

 • Khác với do-while và while. Vòng lặp for thì mình biết chắc chắn số lần dòng code được thực thi
for (statement 1; statement 2; statement 3) {
 // code block to be executed
 }
 • Ở ví dụ sau ta sẽ thấy dòng code sẽ chạy từ 5 lần. Trong đó i=0 là khởi tạo giá trị, i < 5 là điều kiện để thoát khỏi vòng lặp, cuối cùng i++ nghĩa là cứ sau một lần lặp thì giá trị i sẽ cộng thêm 1.
for (int i = 0; i < 5; i++) {
 System.out.println(i);
}
for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
 System.out.println(i);
}

4. Vòng lặp Foreach

for (type variableName : arrayName) {
 // code block to be executed
}
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
 System.out.println(i);
}

5. Từ khoá Break

 • Chúng ta dùng từ khoá break để thoát khỏi vòng lặp như for, do-while, while và switch
for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  break;
 }
 System.out.println(i);
}

kết quả nhận được 0 ; 1 ; 2 ; 3
 • Như vậy khi i = 4 thì mình thoát khỏi vòng lặp, những dòng code sau lệnh break sẽ ko thực thi nữa.

6. Từ khóa Continue

 • Chúng ta dùng từ khóa continue để bỏ qua bước đang thực thi và chạy bước kế tiếp.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  continue;
 }
 System.out.println(i);
}

Như vậy khi i=4 thì nó bỏ qua bước lặp này và các câu lệnh sau nó và chạy bước kế tiếp. Kết quả thu được từ ví dụ trên sẽ là 0;1;2;3;5;6;7;8;9

7. Video Demo

8. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments