Sử dụng Collections trong lập trình java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các em, hôm nay anh sẽ giới thiệu với các em về cách sử dụng các phương thức được xây dựng sẵn trong Collections. Nhằm phục vụ trong quá trình làm việc với các tập hợp trong lập trình Java. Trong bài phạm vi bài viết này, anh sẽ giới thiệu những phương thức được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java. Bao gồm phương thức addAll, BinarySearch, Copy, Reverse, Shuffle, Sort, ReplaceAll.


1. Phương thức addAll

Chúng ta sử dụng phương thức addAll để add một hoặc nhiều phần tử vào trong một list có sẵn như sau

1
2
List<String> list = new ArrayList<>();
Collections.addAll(list, "element 1", "element 2", "element 3");


2. Phương thức BinarySearch

Chúng ta sử dụng binary search dùng để tìm kiếm phần tử trong List và sử dụng thuật toán Binary Search để tìm phần tử. Khi chúng ta áp dụng binary search cho List thì bắt buộc List phải được sắp xếp trước khi sử dụng Binary Search.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("one");
list.add("two");
list.add("three");
list.add("four");
list.add("five");

Collections.sort(list);

int index = Collections.binarySearch(list, "four");

System.out.println(index);
 • Chúng ta sử dụng method Collections.sort(list) để sắp xếp các phần tử trong List.
 • Ở ví dụ trên chúng ta tìm kiếm từ four trong tập hợp list bằng cách sử dụng phương thức Collections.binarySearch


3. Phương thức Copy

Chúng ta sử dụng phương thức Copy để copy tất cả các giá trị từ một list vào một list khác.

1
2
3
4
5
List<String> source = new ArrayList<>();
Collections.addAll(source, "e1", "e2", "e3");

List<String> destination = new ArrayList<>();
Collections.copy(destination, source);
 • Chúng ta sử dụng hàm Collections.copy để copy.


4. Phương thức Reverse

Chúng ta muốn thực hiện đảo ngược thứ tự vị trí trong các phần tử trong List thì sử dụng phương thức reverse() như sau

1
2
3
4
5
6
7
List>String< list = new ArrayList<String>();

list.add("one");
list.add("two");
list.add("three");

Collections.reverse(list);
 • Kết quả in ra sẽ là 3,2,1


5. Phương thức shuffle

Chúng ta muốn xáo trộn các phần tử trong List thì sử dụng phương thức shuffle như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
public class GFG 
{ 
  public static void main(String[] args) 
  { 
    ArrayList<String> mylist = new ArrayList<String>(); 
    mylist.add("code"); 
    mylist.add("quiz"); 
    mylist.add("geeksforgeeks"); 
    mylist.add("quiz"); 
    mylist.add("practice"); 
    mylist.add("qa"); 
 
    System.out.println("Original List : \n" + mylist); 
 
    Collections.shuffle(mylist); 
 
    System.out.println("\nShuffled List : \n" + mylist); 
  } 
} 

Original List : 
[code, quiz, geeksforgeeks, quiz, practice, qa]

Shuffled List : 
[qa, quiz, practice, code, quiz, geeksforgeeks]


6. Phương thức Sort

Dùng đề sắp xếp thứ tự các phần tử trong một List như sau

1
2
3
4
5
6
7
8
List>String< list = new ArrayList<String>();

list.add("one");
list.add("two");
list.add("three");
list.add("four");

Collections.sort(list);


7. Phương thức ReplaceAll

Chúng ta sử dụng ReplaceAll để thay thế các phần tử có sẵn trong List bằng một phần tử khác.

1
2
3
4
5
6
List source = new ArrayList();
source.add("A");
source.add("B");
source.add("A");

boolean replacedAny = source.replaceAll(source, "A", "C");
 • Kết quả ta nhận được sẽ là C,B,C

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments