Sử dụng Deque trong lập trình Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Deque là một trong số những Interface thuộc trong Collections trong ngôn ngữ lập trình Java. Nó giúp chèn, truy xuất và xoá bỏ các phần từ khỏi hai đầu. Deque đóng vai trò quan trọng trong lập trình hướng đối tượng Java. Bài viết dưới đây với việc giải thích, hướng dẫn cách làm thông qua các ví dụ minh hoạ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Deque và áp dụng được vào thực hành lập trình Java. Bài viết bao gồm những chia sẻ về các khái niệm về Deque cũng như hướng dẫn cách sử dụng Deque trong lập trình Java. Trình bày cách làm thế nào để tạo Deque, thêm, peek và xoá một phần tử trong Deque, cách để kiểm tra và duyệt qua các phần tử đã có trong Deque.

1. Deque trong lập trình Java là gì

Trong lập trình Java, khi chúng ta sử dụng Queue thì chúng ta chỉ được phép thêm phần tử vào sau cùng của tập hợp và lấy ra từ phần đầu của tập hợp. Trong trường hợp như anh muốn thêm bất kỳ phần tử nào có thể thêm vào trước hoặc sau của một tập hợp chứ không theo nguyên lý lúc nào cũng thêm vào sau và lấy ra đầu thì anh sẽ sử dụng Deque.

 • Các Class cài đặt Deque là

 • LinkedList
 • ArrayDeque

2. Tạo Deque

1
2
3
Deque deque = new LinkedList();

Deque deque = new ArrayDeque();

3. Thêm một phần tử vào Deque

 • Chúng ta có thể sử dụng các phương thức sau để thêm phần tử vào queue như add, addLast, addFirst, offer, offerFirst, offerLast

 • Sử dụng phương thức add để thêm phần tử vào đuôi của tập hợp. Nếu không add được thì sẽ nhận kết quả là false

1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("element 1");
 • Sử dụng phương thức addLast để thêm phần tử vào đuôi của tập hợp. Nếu không add được thì sẽ nhận được ngoại lệ được ném ra
1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.addLast("element 1");
 • Sử dụng phương thức addFirst để thêm phần tử vào đầu của tập hợp. Nếu không thêm được sẽ nhận được lỗi ngoại lệ được ném ra
1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.addFirst("element 1");
 • Sử dụng offer để thêm các phần tử vào đuôi của tập hợp. Nếu tập hợp đã đầy thì sẽ nhận được kết quả false
1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.offer("element 1");
 • Sử dụng offerLast để thêm các phần tử vào đuôi của tập hợp
1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.offerLast("element 1");
 • Sử dụng offerFirst để thêm các phần tử vào phần đầu của tập hợp
1
2
3
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.offerFirst("element 1");
 • Sử dụng phương thức push để thêm vào phần tử tại vị trí đầu tiên
1
2
3
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.push("element 0");

4. Peek một phần tử trong Deque

Để xem một phần tử ở đầu và ở cuối của deque chúng ta có thể sử dụng phương thức như peek, peekFirst, peekLast, getFirst, getLast

 • Sử dụng peek
1
2
3
4
5
6
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");
deque.add("last element");

String firstElement = deque.peek();
 • Sử dụng peekFirst
1
2
3
4
5
6
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");
deque.add("last element");

String firstElement = deque.peekFirst();
 • Sử dụng peekLast
1
2
3
4
5
6
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");
deque.add("last element");

String lastElement = deque.peekLast();
 • Sử dụng getFirst
1
2
3
4
5
6
7
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");
deque.add("last element");


String firstElement = deque.getFirst();
 • Sử dụng getLast
1
2
3
4
5
6
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");
deque.add("last element");

String lastElement = deque.getLast();

5. Xóa một phần tử trong Deque

Để xóa các phần tử trong Deque chúng ta có thể sử dụng phương thức remove, removeFirst, removeLast, poll, pollFirst, pollLast

 • Sử dụng remove
1
2
3
4
5
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.add("element 0");

String removedElement = deque.remove();
 • Sử dụng removeFirst
1
2
3
4
5
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.add("element 0");

String removedElement = deque.removeFirst();
 • Sử dụng removeLast
1
2
3
4
5
6
7
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.add("element 0");
deque.add("element 1");
deque.add("element 2");

String removedElement = deque.removeLast();

6. Kiểm tra một phần tử đã có trong Deque

 • Chúng ta sử dụng contains để kiểm tra phần tử đã có trong Deque hay chưa.
1
2
3
4
5
6
Deque<String> deque = new ArrayDeque<>();

deque.add("first element");

boolean containsElement1 = deque.contains("first element");
boolean containsElement2 = deque.contains("second element");

7. Duyệt qua các phần tử đã có trong Deque

 • Chúng ta sử dụng Iterator hoặc foreach để duyệt qua các phần tử
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.add("element 0");
deque.add("element 1");
deque.add("element 2");

Iterator<String> iterator = deque.iterator();
while(iterator.hasNext(){
 String element = iterator.next();
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deque<String> deque = new LinkedList<>();

deque.add("element 0");
deque.add("element 1");
deque.add("element 2");

for(String element : deque) {
  System.out.println(element);
}

7. Demo Video

8. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments