Sử dụng Padding trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng padding là như thế nào?

1. Padding là gì

Chúng ta sử dụng thuộc tính padding để thiết lập khoảng cách giữa các nội dung trong một phần tử web. Các thuộc tính của padding bao gồm padding-bottom canh chỉnh dưới, padding-top canh chỉnh trên, padding-left canh chỉnh trái, và padding-right canh chỉnh phải.

2. Thuộc tính Padding-bottom

Dùng để thiết lập canh dưới cho nội dung bên trong của phần tử. Chúng ta sử dụng thuộc tính padding-bottom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "padding-bottom: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified bottom padding
   </p>
   
   <p style = "padding-bottom: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified bottom padding in percent
   </p>
  </body>
</html> 

padding1

2. Thuộc tính Padding-top

Dùng để thiết lập canh phía trên cho nội dung bên trong của phần tử. Chúng ta sử dụng thuộc tính padding-top

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "padding-top: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified top padding
   </p>
   
   <p style = "padding-top: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified top padding in percent
   </p>
  </body>
</html>

padding2

3. Thuộc tính Padding-left

Dùng để thiết lập canh trái cho nội dung bên trong của phần tử. Chúng ta sử dụng thuộc tính padding-left

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "padding-left: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified left padding
   </p>
   
   <p style = "padding-left: 15%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified left padding in percent
   </p>
  </body>
</html>

padding3

4. Thuộc tính Padding-right

Dùng để thiết lập canh phải cho nội dung bên trong của phần tử. Chúng ta sử dụng thuộc tính padding-right

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "padding-right: 15px; border:1px solid black;">
     This is a paragraph with a specified right padding
   </p>
   
   <p style = "padding-right: 5%; border:1px solid black;">
     This is another paragraph with a specified right padding in percent
   </p>
  </body>
</html> 

padding4

5. Thuộc tính Padding

Chúng ta sử dụng thuộc tính padding để canh trái, phải, trên dưới cho nội dung bên trong của phần tử. Chúng ta sử dụng thuộc tính padding

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<html>
  <head>
  </head>
  
  <body>
   <p style = "padding: 15px; border:1px solid black;">
     all four padding will be 15px 
   </p> 
   
   <p style = "padding:10px 2%; border:1px solid black;"> 
     top and bottom padding will be 10px, left and right
     padding will be 2% of the total width of the document. 
   </p> 
   
   <p style = "padding: 10px 2% 10px; border:1px solid black;">
     top padding will be 10px, left and right padding will 
     be 2% of the total width of the document, bottom padding will be 10px
   </p> 
   
   <p style = "padding: 10px 2% 10px 10px; border:1px solid black;">
     top padding will be 10px, right padding will be 2% of
     the total width of the document, bottom padding and top padding will be 10px 
   </p>
  </body>
</html> 

padding5

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments