Sử dụng Pseudo Element trong CSS

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Pseudo Element là như thế nào?

1. Pseudo Element là gì

Chúng ta sử dụng pseduo element để thêm các hiệu ứng vào các phần tử của HTML mà không cần dùng Javascript hay bất cứ một thư viện nào khác vào

 • Cú pháp như sau
1
selector:pseudo-element {property: value}
 • Một số Pseudo Element hay dùng là

 • :first-line : Sử dụng để thêm các hiệu ứng đặt biệt vào dòng đầu tiên của văn bản
 • :first-letter : Sử dụng để thêm các hiệu ứng vào chữ đầu tiên của văn bản
 • :before : thêm nội dung trước một phần tử
 • :after : thêm nội dung sau một phần tử

2. Sử dụng :first-line trong CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<html>
  <head>
   <style type = "text/css">
     p:first-line { text-decoration: underline; }
     p.noline:first-line { text-decoration: none; }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p class = "noline">
     This line would not have any underline because this belongs to nline class.
   </p>
   
   <p>
     The first line of this paragraph will be underlined as defined in the 
     CSS rule above. Rest of the lines in this paragraph will remain normal. 
     This example shows how to use :first-line pseduo element to give effect 
     to the first line of any HTML element.
   </p>
  </body>
</html>

pseudo-firstline

3. Sử dụng :first-letter trong CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<html>
  <head>
   <style type = "text/css">
     p:first-letter { font-size: 5em; }
     p.normal:first-letter { font-size: 10px; }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p class = "normal">
     First character of this paragraph will be normal and will have font size 10 px;
   </p>
   
   <p>
     The first character of this paragraph will be 5em big as defined in the 
     CSS rule above. Rest of the characters in this paragraph will remain 
     normal. This example shows how to use :first-letter pseduo element 
     to give effect to the first characters of any HTML element.
   </p>
  </body>
</html>

pseudo-firstletter

4. Sử dụng :before trong CSS

Chúng ta sẽ thêm ảnh trước thẻ P như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<html>
  <head>
   <style type = "text/css">
     p:before {
      content: url(/images/bullet.gif)
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p> This line will be preceded by a bullet.</p>
   <p> This line will be preceded by a bullet.</p>
   <p> This line will be preceded by a bullet.</p>
  </body>
</html>

pseudo-before

5. Sử dụng :after trong CSS

Chúng ta sẽ thêm ảnh sau thẻ P như sau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<html>
  <head>
   <style type = "text/css">
     p:after {
      content: url(/images/bullet.gif)
     }
   </style>
  </head>

  <body>
   <p> This line will be succeeded by a bullet.</p>
   <p> This line will be succeeded by a bullet.</p>
   <p> This line will be succeeded by a bullet.</p>
  </body>
</html>

pseudo-after

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments