Cấu hình IOC bằng Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Cấu hình IOC qua Java? Có phải bạn không rõ khái niệm của nó trong lập trình?


1 .Tạo dự án Maven

2 .Thêm các thư viện Spring vào Maven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.spring</groupId>
  <artifactId>spring-ioc-example</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src/main/java</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

3 .Cấu hình HelloWorld Spring Bean bằng Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
package com.levunguyen.spring.ioc;

public class HelloWorld {
  private String message;

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  public void getMessage() {
    System.out.println("My Message : " + message);
  }
}

4 .Cấu hình Metadata Java

 • Như bài 1 giới thiệu về Spring IOC container ta có thể dùng code Java để tạo các bean. Code Java bình thường như bước 3 chỉ là 1 lớp java thường, để trở thành bean thì ta phải thêm các cấu hình bằng annotaion @ như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
package com.levunguyen.spring.ioc;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  public HelloWorld helloWorld() {
    HelloWorld helloWorld = new HelloWorld();
    helloWorld.setMessage("Hello World!");
    return helloWorld;
  }
}
 • Chúng ta sử dụng @Congiguration và @Bean. Khi container load lên nó sẽ nhận biết các annotation @ này để tạo bean (đối tượng).

5 .Tạo Spring Container

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    context.close();
  }
}

6 .Lấy đối tượng bean HelloWorld và gọi phương thức

 • Chúng ta sử dụng phương thức getBean để lấy đối tượng bean từ container.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    HelloWorld obj = (HelloWorld) context.getBean("helloWorld");
    obj.getMessage();
    context.close();
  }
}
 • Kết quả ta nhận được là text : Hello World

7. Video Demo

8. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments