Ví dụ Spring IOC bằng Java

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào ban , chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Cấu hình IOC qua Java ? Có phải bạn không rõ khái niệm của nó trong lập trình?


1 .Tạo dự án Maven

2 .Thêm các thư viện Spring vào Maven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.spring</groupId>
  <artifactId>spring-ioc-example</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src/main/java</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

3 .Cấu hình HelloWorld Spring Bean bằng Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
package com.levunguyen.spring.ioc;

public class HelloWorld {
  private String message;

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  public void getMessage() {
    System.out.println("My Message : " + message);
  }
}

4 .Cấu hình Metadata Java

 • Như bài 1 giới thiệu về Spring IOC container ta có thể dùng code Java để tạo các bean. Code Java bình thường như bước 3 chỉ là 1 lớp java thường để trở thành bean thì ta phải thêm các cấu hình bằng annotaion @ như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
package com.levunguyen.spring.ioc;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  public HelloWorld helloWorld() {
    HelloWorld helloWorld = new HelloWorld();
    helloWorld.setMessage("Hello World!");
    return helloWorld;
  }
}
 • Chúng ta sử dụng @Congiguration và @Bean. Khi container load lên nó sẽ nhận biết các annotation @ này để tạo bean (đối tượng)

5 .Tạo Spring Container

1
2
3
4
5
6
7
8
9
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    context.close();
  }
}

6 .Lấy đối tượng bean HelloWorld và gọi phương thức

 • Chúng ta sử dụng phương thức getBean để lây đối tượng bean từ container
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    HelloWorld obj = (HelloWorld) context.getBean("helloWorld");
    obj.getMessage();
    context.close();
  }
}
 • Kết quả ta nhận được là text : Hello World

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments