Nhúng Dependency Injection bằng Constructor trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào ban , chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Nhúng DI bằng Constructor là gì đúng không?


1 .Dependency Injection thông qua cơ chế Constructor

Ngoài cơ chế DI thông qua setter như bài post trước, Spring IOC container cũng hỗ trợ cơ chế nhúng bean phụ thuộc thông qua hàm khởi tạo (Constructor) của đối tượng.


2 .Maven Pom

 • Ví dụ mình có file maven pom như sau cho dự án.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<project
  xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.javadevsguide.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-dependency-injection</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.0.0.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>


3 .Email Service

 • Chúng ta sử dụng annotaion @Service để khi IoC container nó quyét qua thì nó sẽ tạo đối tượng (bean) EmailService trong container để quản lý.
1
2
3
4
5
6
7
8
package com.levunguyen.di;

@Service("EmailService")
public class EmailService implements MessageService{
  public void sendMsg(String message) {
    System.out.println(message);
  }
}


4 .Client Service

 • Chúng ta thêm annotaion @Autowire phía trên của hàm khởi tại ClientService. Khi Spring IOC quyét qua ClientService nó sẽ nhúng EmailService bean có sẳn trong container của nó vào cho ClientService dùng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
package com.levunguyen.di;

@Component
public class ClientService {
  private EmailService emailService;

  @Autowired 
  public ClientService(EmailService messageService) {
    super();
    this.messageService = messageService;
  }

  public void processMsg(String message) {
    messageService.sendMsg(message);
  }


}

5 .Testing

 • Chúng ta sẽ tạo file cấu hình tên là AppConfiguration và annotaion là @Configure. File này có nhiệm vụ tương tự như file xml confire ở bài trước.

 • Có một annotation quan trọng là @ComponentScan là ta chỉ ra thư mục mà ta đặt file EmailService và ClientService ở đâu để Spring IOC sẽ chui vào đó và quyét 2 class này để tạo bean và nhúng bean.

1
2
3
4
5
@Configuration
@ComponentScan("com.levunguyen.di")
public class AppConfiguration {

}
1
2
3
4
5
6
7
public class TestApplication {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfiguration.class);
    ClientService client = applicationContext.getBean(ClientService.class);
    client.processMsg(" sending email ");
  }
}

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments