Nhúng Dependency Injection bằng phương thức Setter trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào ban , chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Nhúng DI bằng Setter là gì đúng không?


1 .Dependency Injection thông qua cơ chế Setter

Trong cơ chế DI thông qua setter, Spring IOC container sẽ nhúng bean phụ thuộc thông qua method set của đối tượng.

Anh sẽ giải thích thông qua ví dụ sau. Giả sử chúng ta viết chương trình gửi email. Ta sẽ có 1 file service là gửi mail là EmailService. Ta sẽ nhúng đối EmailService vào lớp Client thông qua phương thức setter như sau


2 .Maven Pom

 • Ví dụ mình có file maven pom như sau cho dự án.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<project
  xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.javadevsguide.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-dependency-injection</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.0.0.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>


3 .Email Service

 • Chúng ta sử dụng annotaion @Service để khi IoC container nó quyét qua thì nó sẽ tạo đối tượng (bean) EmailService trong container để quản lý.
1
2
3
4
5
6
7
8
package com.levunguyen.di;

@Service("EmailService")
public class EmailService implements MessageService{
  public void sendMsg(String message) {
    System.out.println(message);
  }
}


4 .Client Service

 • Chúng ta sử dụng @Component để khi Ioc container quyét qua thì nó tạo đối tượng ClientService.
 • Trong ClientService ta có khai báo đối tượng emailService nhưng tại thời điểm này nó là null
 • Để Spring IoC có thể nhúng đối tượng email service ở bước 3 vào biến emailService thì ta có hàm setMessageService(MessageService emailService) và được thêm annotaion là @Autowire. Điều này có nghĩa là khi Spring IOC quyét qua lớp ClientService nó thấy trong ClientService có annotation @Autowire cho EmailService thì nó hiểu là sẽ nhúng đối tượng EmailService có trong container của nó vào cho đối tượng ClientService.
 • Nó nhúng vào dựa vào cơ chế tên giống nhau. Như các em thấy ở bước 3 nó sẽ tạo ra bean có tên là EmailService. Trong class Client Service cũng có EmailService nên nó sẽ lấy đối tượng có tên là EmailService trong container của nó mà nhúng vào cho lớp EmailService thông qua hàm set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
package com.levunguyen.di;

@Component
public class ClientService {
  private EmailService emailService;

  @Autowired
  public void setMessageService(MessageService emailService) {
    this.emailService = emailService;
  }

  public void processMsg(String message) {
    emailService.sendMsg(message);
  }
}

5 .Testing

 • Chúng ta sẽ tạo file cấu hình tên là AppConfiguration và annotaion là @Configure. File này có nhiệm vụ tương tự như file xml confire ở bài trước.

 • Có một annotation quan trọng là @ComponentScan là ta chỉ ra thư mục mà ta đặt file EmailService và ClientService ở đâu để Spring IOC sẽ chui vào đó và quyét 2 class này để tạo bean và nhúng bean.

1
2
3
4
5
@Configuration
@ComponentScan("com.levunguyen.di")
public class AppConfiguration {

}
1
2
3
4
5
6
7
public class TestApplication {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfiguration.class);
    ClientService client = applicationContext.getBean(ClientService.class);
    client.processMsg(" sending email ");
  }
}

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments