Vòng đời của Bean trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ nói qua vòng đời của một bean được tạo ra và phá huỷ trong Spring container.

1 .InitializingBean and DisposableBean

Trong Spring chúng ta có thể sử dụng InitializingBean and DisposableBean để can thiệp khi bean (đối tượng) được tạo ra và huỷ đi trong Spring IoC container.

 • Các beans mà cài đặt InitializingBean mình có thể can thiệp vào quá trình tạo bean bằng việc thêm các thay đổi trong hàm afterPropertiesSet() mà InitializingBean cung cấp cho mình.

 • Các beans mà cài đặt DisposableBean chúng ta có thể can thiệp vào quá trình bean bị huỷ bằng cách thêm các dòng code vào phương thức destroy() mà DisposableBean cung cấp.

2 .Cấu hình project

3 .Cấu hình pom


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.spring</groupId>
  <artifactId>spring-bean-lifecycle</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
    </dependency> 
  </dependencies>
  <build>
   <sourceDirectory>src/main/java</sourceDirectory>
     <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
     </plugins>
   </build>
</project>

4 .Ví dụ bean Database trước khi khởi tạo và phá huỷ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.DisposableBean;
import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class DatabaseInitiaizer implements InitializingBean, DisposableBean {

  private List < User > listOfUsers = new ArrayList < > ();

  @Override
  public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    User user = new User(1, "User");
    User user1 = new User(2, "Admin");
    User user2 = new User(3, "SuperAdmin");

    listOfUsers.add(user);
    listOfUsers.add(user1);
    listOfUsers.add(user2);
    System.out.println("-----------List of users added in init() method ------------");
    for (Iterator < User > iterator = listOfUsers.iterator(); iterator.hasNext();) {
      User user3 = (User) iterator.next();
      System.out.println(user3.toString());
    }
    // save to database
  }

  @Override
  public void destroy() {
    // Delete from database
    listOfUsers.clear();
    System.out.println("-----------After of users removed from List in destroy() method ------------");
    for (Iterator < User > iterator = listOfUsers.iterator(); iterator.hasNext();) {
      User user3 = (User) iterator.next();
      System.out.println(user3.toString());
    }
    System.out.println("List is clean up ..");
  }
}

5. Demo Video

6. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments