Ví dụ sử dụng Spring Bean Factory Interface trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, chắc hẳn bạn cảm thấy khó hiểu về Bean Factory? Có phải bạn không rõ khái niệm của nó trong lập trình?


1 .BeanFactory Interface là gì

BeanFactory Interface cung cấp cho chúng ta các cách để quản lý các đối tượng trong Spring IOC Container.

Spring beans là những đối tượng java và được quản lý bởi Spring IoC Container. Spring IoC Container có nhiệm vụ khởi tạo, cấu hình, quản lý các beans này. Từ các lớp java bình thường chúng thêm các Meta data để mô tả cho lớp này. Dựa vào meta data này mà Spring IoC có thể tạo chúng thành những beans.

BeanFactory quản lí bean, tạo bean khi client cần.

2 .Tạo dự án Maven

3 .Thêm các thư viện Spring vào Maven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.spring</groupId>
  <artifactId>spring-ioc-example</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context</artifactId>
      <version>5.1.0.RELEASE</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <sourceDirectory>src/main/java</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

4 .Cấu hình HelloWorld Spring Bean bằng Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
package com.levunguyen.spring.ioc;

public class HelloWorld {
  private String message;

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  public void getMessage() {
    System.out.println("My Message : " + message);
  }
}

5 .Cấu hình Metadata cho HelloWorld Spring Java

 • Như bài 1 giới thiệu về Spring IOC container ta có thể dùng XML để tạo các bean.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
  
 <bean id="helloWorld" class="com.levunguyen.spring.ioc">
 <property name="message" value="Hello World!" />
 </bean>
</beans>

6 .Tạo Spring Container

1
2
3
4
5
6
7
8
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
  }
}

7 .Lấy đối tượng bean HelloWorld và gọi phương thức

 • Chúng ta sử dụng phương thức getBean để lấy đối tượng bean từ container.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class Application {
  public static void main(String[] args) {
    XmlBeanFactory factory = new XmlBeanFactory (new ClassPathResource("applicationContext.xml"));
    HelloWorld obj = (HelloWorld) factory.getBean("helloWorld");
 obj.getMessage();
  }
}
 • Kết quả ta nhận được là text : Hello World

8. Demo Video

9. Source code

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments