Tổng hợp các Annotation trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp các annotation trong Spring Core

1. @Autowire Annotation

Sử dụng để nhúng các bean vào bean cần dùng. Có thể nhúng qua Constructor , Setter và biến

 • Constructor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@RestController
public class CustomerController {
  private CustomerService customerService;
 
  @Autowired
  public CustomerController(CustomerService customerService) {
    this.customerService = customerService;
  }
}
 • Setter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class CustomerController {
  private CustomerService customerService;
 
  @Autowired
  public void setCustomerService(CustomerService customerService) {
    this.customerService = customerService;
  }
}
 • Field (biến)
1
2
3
4
5
@RestController
public class CustomerController {
  @Autowired
  private CustomerService customerService;
}

2. @Bean Annotation

 • Sử dụng để tạo các bean trong ứng dụng Spring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
@Configuration
public class Application {

  @Bean
  public CustomerService customerService() {
    return new CustomerService();
  }

  @Bean
  public OrderService orderService() {
    return new OrderService();
  }
}

3. @Qualifier Annotation

 • Khi có nhiều Bean có cùng kiểu dữ liệu thì @Qualifier giúp chúng ta xát định nó là kiểu gì. Ví dụ như ta có 2 loại gửi tin nhắn là Email và SMS cùng implements 1 interface là Message Service. Chúng ta sử dụng @Qualifier để xát định đó là lại Email hay SMS vì chúng cùng 1 kiểu Message Service
1
2
3
public interface MessageService {
  public void sendMsg(String message);
}
1
2
3
4
5
6
public class EmailService implements MessageService{

  public void sendMsg(String message) {
     System.out.println(message);
  }
}
1
2
3
4
5
6
public class SMSService implements MessageService{

  public void sendMsg(String message) {
     System.out.println(message);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
public interface MessageProcessor {
  public void processMsg(String message);
}

public class MessageProcessorImpl implements MessageProcessor {

  private MessageService messageService;

  // setter based DI
  @Autowired
  @Qualifier("emailService")
  public void setMessageService(MessageService messageService) {
    this.messageService = messageService;
  }
 
  // constructor based DI
  @Autowired
  public MessageProcessorImpl(@Qualifier("emailService") MessageService messageService) {
    this.messageService = messageService;
  }
 
  public void processMsg(String message) {
    messageService.sendMsg(message);
  }
}

4. @Require Annotation

Sử dụng @Require thường dùng ở phương thức setter nhầm bắt buộc phải nhúng giá trị vào

1
2
3
4
@Required
void setColor(String color) {
  this.color = color;
}

5. @Value Annotation

Được sử dụng để lấy giá trị từ file properties

1
2
3
@Value("${APP_NAME_NOT_FOUND}")

private String defaultAppName;

6. @Lazy Annotation

Sử dụng @Lazy để ngăn Spring IoC tạo bean, chỉ tạo khi mình cần.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
@Configuration
public class AppConfig {

  @Lazy(value = true)
  @Bean
  public FirstBean firstBean() {
    return new FirstBean();
  }

  @Bean
  public SecondBean secondBean() {
    return new SecondBean();
  }
}

7. @Primary Annotation

Khi nhiều bean có cùng một kiểu (type). Chúng ta có quyền ưu tiên cho bean nào được load lên đầu tiên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
@Component
@Primary
class Car implements Vehicle {}
 
@Component
class Bike implements Vehicle {}
 
@Component
class Driver {
  @Autowired
  Vehicle vehicle;
}
 
@Component
class Biker {
  @Autowired
  @Qualifier("bike")
  Vehicle vehicle;
}

7. @Scope Annotation

Dùng để nói lên phạm vi tồn tại của một bean.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Component
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
public class TwitterMessageService implements MessageService {
}

@Component
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
public class TwitterMessageService implements MessageService {
}

8. @Import Annotation

Dùng để nhúng 1 hoặc nhiều file configure lại với nhau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@Configuration
public class ConfigA {

  @Bean
  public A a() {
    return new A();
  }
}

@Configuration
@Import(ConfigA.class)
public class ConfigB {

  @Bean
  public B b() {
    return new B();
  }
}

8. PropertySource

Dùng để nạp các file properties từ bên ngoài vào bean

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
@Configuration
@PropertySource("classpath:config.properties")
public class ProperySourceDemo implements InitializingBean {

  @Autowired
  Environment env;

  @Override
  public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    setDatabaseConfig();
  }

  private void setDatabaseConfig() {
    DataSourceConfig config = new DataSourceConfig();
    config.setDriver(env.getProperty("jdbc.driver"));
    config.setUrl(env.getProperty("jdbc.url"));
    config.setUsername(env.getProperty("jdbc.username"));
    config.setPassword(env.getProperty("jdbc.password"));
    System.out.println(config.toString());
  }
}

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments