Tổng hợp các Annotation trong Spring

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào bạn, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp các Annotation trong Spring Core.

1. @Autowire Annotation

Sử dụng để nhúng các Bean vào Bean cần dùng. Có thể nhúng qua Constructor, Setter và Biến.

 • Constructor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
@RestController
public class CustomerController {
  private CustomerService customerService;
 
  @Autowired
  public CustomerController(CustomerService customerService) {
    this.customerService = customerService;
  }
}
 • Setter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class CustomerController {
  private CustomerService customerService;
 
  @Autowired
  public void setCustomerService(CustomerService customerService) {
    this.customerService = customerService;
  }
}
 • Field (biến)
1
2
3
4
5
@RestController
public class CustomerController {
  @Autowired
  private CustomerService customerService;
}

2. @Bean Annotation

 • Sử dụng để tạo các Bean trong ứng dụng Spring.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
@Configuration
public class Application {

  @Bean
  public CustomerService customerService() {
    return new CustomerService();
  }

  @Bean
  public OrderService orderService() {
    return new OrderService();
  }
}

3. @Qualifier Annotation

 • Khi có nhiều Bean có cùng kiểu dữ liệu thì @Qualifier giúp chúng ta xác định nó là kiểu gì. Ví dụ như ta có 2 loại gửi tin nhắn là Email và SMS cùng implements 1 interface là Message Service. Chúng ta sử dụng @Qualifier để xác định đó là loại Email hay SMS vì chúng cùng 1 kiểu Message Service.
1
2
3
public interface MessageService {
  public void sendMsg(String message);
}
1
2
3
4
5
6
public class EmailService implements MessageService{

  public void sendMsg(String message) {
     System.out.println(message);
  }
}
1
2
3
4
5
6
public class SMSService implements MessageService{

  public void sendMsg(String message) {
     System.out.println(message);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
public interface MessageProcessor {
  public void processMsg(String message);
}

public class MessageProcessorImpl implements MessageProcessor {

  private MessageService messageService;

  // setter based DI
  @Autowired
  @Qualifier("emailService")
  public void setMessageService(MessageService messageService) {
    this.messageService = messageService;
  }
 
  // constructor based DI
  @Autowired
  public MessageProcessorImpl(@Qualifier("emailService") MessageService messageService) {
    this.messageService = messageService;
  }
 
  public void processMsg(String message) {
    messageService.sendMsg(message);
  }
}

4. @Require Annotation

Sử dụng @Require thường dùng ở phương thức Setter nhằm bắt buộc phải nhúng giá trị vào.

1
2
3
4
@Required
void setColor(String color) {
  this.color = color;
}

5. @Value Annotation

Được sử dụng để lấy giá trị từ file properties.

1
2
3
@Value("${APP_NAME_NOT_FOUND}")

private String defaultAppName;

6. @Lazy Annotation

Sử dụng @Lazy để ngăn Spring IoC tạo Bean, chỉ tạo khi mình cần.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
@Configuration
public class AppConfig {

  @Lazy(value = true)
  @Bean
  public FirstBean firstBean() {
    return new FirstBean();
  }

  @Bean
  public SecondBean secondBean() {
    return new SecondBean();
  }
}

7. @Primary Annotation

Khi nhiều Bean có cùng một kiểu (type). Chúng ta có quyền ưu tiên cho Bean nào được load lên đầu tiên.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
@Component
@Primary
class Car implements Vehicle {}
 
@Component
class Bike implements Vehicle {}
 
@Component
class Driver {
  @Autowired
  Vehicle vehicle;
}
 
@Component
class Biker {
  @Autowired
  @Qualifier("bike")
  Vehicle vehicle;
}

8. @Scope Annotation

Dùng để nói lên phạm vi tồn tại của một Bean.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
@Component
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
public class TwitterMessageService implements MessageService {
}

@Component
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
public class TwitterMessageService implements MessageService {
}

9. @Import Annotation

Dùng để nhúng 1 hoặc nhiều file configure lại với nhau.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@Configuration
public class ConfigA {

  @Bean
  public A a() {
    return new A();
  }
}

@Configuration
@Import(ConfigA.class)
public class ConfigB {

  @Bean
  public B b() {
    return new B();
  }
}

10. PropertySource

Dùng để nạp các file properties từ bên ngoài vào Bean.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
@Configuration
@PropertySource("classpath:config.properties")
public class ProperySourceDemo implements InitializingBean {

  @Autowired
  Environment env;

  @Override
  public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    setDatabaseConfig();
  }

  private void setDatabaseConfig() {
    DataSourceConfig config = new DataSourceConfig();
    config.setDriver(env.getProperty("jdbc.driver"));
    config.setUrl(env.getProperty("jdbc.url"));
    config.setUsername(env.getProperty("jdbc.username"));
    config.setPassword(env.getProperty("jdbc.password"));
    System.out.println(config.toString());
  }
}

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments