Sử dụng Typography trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Typography là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website

1. Mặc định có sẳn trong Bootstrap 4

Boostrap 4 sử dụng kích thước front-size là 16px và line-height là 1.5. Font mặc định được sử dụng trong bootstrap 4 là Helvetica Neue. Các thẻ <p> đều có margin top là bằng 0 và margin bottom là 16 px.

2. Các thẻ Heading trong Bootstrap 4

Các thẻ Heading từ H1 tới H6 có kích thước border và font như sau.


1
2
3
4
5
6
h1 Bootstrap heading (2.5rem = 40px)
h2 Bootstrap heading (2rem = 32px)
h3 Bootstrap heading (1.75rem = 28px)
h4 Bootstrap heading (1.5rem = 24px)
h5 Bootstrap heading (1.25rem = 20px)
h6 Bootstrap heading (1rem = 16px)

Để hiển thị font có kích thướt to, chúng ta sử dụng class display sau đó là kích thước. Boostrap cung cấp 4 loại class để hiển thị kích thước font như sau


1
2
3
4
<h1 class="display-1">Display 1</h1>
<h1 class="display-2">Display 2</h1>
<h1 class="display-3">Display 3</h1>
<h1 class="display-4">Display 4</h1>

Heading

3. Thẻ small trong Bootstrap 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<div class="container">
 <h1>Lighter, Secondary Text</h1>
 <p>The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:</p>    
 <h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
 <h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
 <h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
 <h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
 <h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
 <h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
</div>

small

4. Thẻ mark trong Bootstrap 4

Dùng để highlight các chữ text lên màu vàng. Nếu chúng ta muốn sử dụng chức năng highlight


1
2
3
4
<div class="container">
 <h1>Highlight Text</h1>  
 <p>Use the mark element to <mark>highlight</mark> text.</p>
</div>

small

5. Thẻ abbr trong Bootstrap 4

Dùng để gạch dưới các từ mà mình mong muốn.


1
2
3
4
5
<div class="container">
 <h1>Abbreviations</h1>
 <p>The abbr element is used to mark up an abbreviation or acronym:</p>
 <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
</div>

dotundertext

6. Thẻ blockquote trong Bootstrap 4

Dùng để trích dẫn một văn bản từ một nguồn nào đó.


1
2
3
4
5
6
7
<h1>Blockquotes</h1>
 <p>The blockquote element is used to present content from another source:</p>
 <blockquote class="blockquote">
  <p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.</p>
  <footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer>
 </blockquote>
</div>

Kết quả nhận được là


1
2
3
4
5
6
Blockquotes

The blockquote element is used to present content from another source:

  For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.
  - From WWF's website

7. Thẻ dl trong Bootstrap 4

Sử dụng dl để hiển thị danh sách.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<h1>Description Lists</h1>  
 <p>The dl element indicates a description list:</p>
 <dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
 </dl> 

Coffee
  - black hot drink
Milk
  - white cold drink

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments